×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ฝึกงานต่างประเทศ - ฝึกงานที่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เปิดอ่าน  277  ครั้ง โพสต์ 7 ก.พ. 63 เวลา 18:42 น.

ฝึกงานต่างประเทศ - ฝึกงานที่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น...

 

- โครงการ Confirmed Academy -

เรียนรู้ดูงาน ฝึกประสบการณ์ ต่างประเทศ

ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

 

          นายสัญญา ปังดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล มีจุดประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต่อการทำงานทางด้านการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในการทำงานในสายงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองให้มีความพร้อม เหมาะสมต่อการทำงานในสายงานการท่องเที่ยว

          ดังนั้น บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จึงมีนโยบายเปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม โครงการ “Confirmed Academy” แหล่งเรียนรู้ดูงาน ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้ ส่งมอบความสุขคืนสู่สังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนทักษะทั้งหมด 5 ด้านได้แก่

1) ด้านภาษา

          เพราะเราเชื่อว่าภาษาคือสิ่งที่จะคงอยู่กับเราไปตลอดและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการแปลภาษา แต่หากเราไม่ฝึกฝนทักษะภาษา เทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

2) ด้านเทคโนโลยี

          Confirmed Academy มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และพื้นที่ ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำรายการ และตัดต่อวิดีโอ ให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้  

3) ด้านการพูด การเขียน การนำเสนอ (Presentation)

          Confirmed Academy จะฝึกให้มีทักษะในการพูด ความกล้าแสดงออก และฝึกทักษะการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน มีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

4) ด้านการฝึกฝนจิตใจ แล้ววินัยจะตามมา

          การฝึกฝนจิตใจด้วยการปรับ Mind Set แนวคิดเชิงบวก ฝึกฝนสภาพจิตใจให้สามารถทำงานภายใต้ความเครียดและความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ด้านการเป็นนายตัวเอง เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

          การสร้างแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ด้วยการฝึกฝนการทำงานให้มีแบบแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการแบบองค์รวมให้ตัวเองเป็นเจ้าของงาน

 

นอกจากนี้ทางโครงการ Confirmed Academy มีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

1) ทุนการศึกษาระหว่างการฝึกงาน

2) ทุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภายในประเทศ)

3) ทุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ต่างประเทศ)

 

          บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด จัดตั้งโครงการศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ ต่างประเทศ ได้มีการมอบ ทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะศึกษาดูงาน พร้อมกับฝึกประสบการณ์ ด้านการทำงานในอุสาหกรรมการท่องเที่ยว มูลค่า ท่านละ 30,000 บาท/ทริป

          โดยกิจกรรมการเดินทางของโครงการศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ การท่องเที่ยว มีกำหนดการเดินทางไปที่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จำนวนคณะผู้เดินทาง จำนวน 200 คน แบ่งคณะผู้เดินทางออกเป็น 3 กรุ๊ป กำหนดการเดินทางดังนี้

กำหนดเดินทาง กรุ๊ปที่ 1   ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2563               จำนวน 80 ท่าน

กำหนดเดินทาง กรุ๊ปที่ 2   ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2563              จำนวน 40 ท่าน

กำหนดเดินทาง กรุ๊ปที่ 3   ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2563           จำนวน 80 ท่าน

ทุนการศึกษษต่างประเทศ

 

- รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง - 

โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น

โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น

 

">ftp://

 

#ฝึกงานต่างประเทศ #ทุนการศึกษา #ฮอกไกโด #ญี่ปุ่น #ฝึกงาน #การท่องเที่ยว #ศึกษาดูงาน #ฝึกประสบการณ์

Confirmed Academy รุ่น 3/2562 

นางสาวชฎาพร หงษ์สูงเนิน (ปาล์มมี่) 

นักศึกษาฝึกงาน สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Information Partner