×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073

เกี่ยวกับเรา คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล

about us

 

        บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรโดยก่อตั้งขึ้นจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ความชำนาญ  มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว  บริษัทฯ มีนโยบายการทำงานที่รอบคอบ  มุ่งเน้นในการให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

         บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547096091 โดยทุนจดทะเบียน 1,000,000   บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 39 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว   เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230

นายสัญญา ปังดำรงค์

ทิศทางด้านกลยุทธ์

เกี่ยวกับเรา

       มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาต เลขที่11/4423 โดยวางหลักประกันจำนวนเงิน 100,000 บาท (ต่างประเทศ) ต่อมา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้กับ บริษัทฯ          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06381 โดยวางหลักประกัน จำนวนเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ประเภท OUTBOUND เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/08649 โดยวางหลักประกัน จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ประเภททั่วไป เมื่อวันที่  3 เมษายน 2560  ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุ 2 ปี 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอณุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

  • ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่  11/4423 ประเภท Inbound 15 กรกฎาคม 2547
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่  11/06381  ประเภท Outbound  วันที่  27  ธันวาคม  2553
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่  11/08649  ประเภททั่วไป  เมื่อวันที่  03  เมษายน  2560

         

  

  

เพื่อเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคง และสร้างความสัมพันธ์อันดีในอุตสาหกรรมวงการด้านการท่องเที่ยว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ของชมรมและสมาคมต่างๆ บริษัทฯ ยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม

  • เป็นสมาชิก  และกรรมการบริหาร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT)
  • เป็นสมาชิก  และกรรมการบริหาร สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) 
  • เป็นสมาชิก  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
  • เป็นสมาชิก  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
  • เป็นสมาชิก  สมาคมการค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ETA)

รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ ของ บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ และทีมงาน คือความภาคภูมิใจแสดงถึงความสำเร็จ มุ่งมั่นและแน่วแน่ตามปณิธานที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา... ก้าวสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ต่อไป

 

หลากหลายช่องทางการติดต่อ

     รองรับการติดต่อจากนักเดินทางด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด  24  ชั่วโมง  พร้อมรองรับการติดต่ออีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น  Line, E-mail, Google+, Facebook

 

 

 

Information Partner