×
แอดไลน์

Confirmed Tour Awards

รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ปี 2017 - 2018
รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ปี 2017 - 2018
Certificate of Training Course
Certificate of Training Course
รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี 2558 - 2560
รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี 2558 - 2560
มาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย
มาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย
TOURISM BUSINESS STANDARD GOOD LEVEL 2015 - 2017
TOURISM BUSINESS STANDARD GOOD LEVEL 2015 - 2017
สนับสนุนกิจกรรมตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย สมาคม สทน.
สนับสนุนกิจกรรมตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย สมาคม สทน.
สนับสนุนความร่วมมือสหกิจศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต
สนับสนุนความร่วมมือสหกิจศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต
Information Partner