×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0070 Call. 093-130-0071 Call. 093-130-0072
เขาเล่าว่า เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก

เขาเล่าว่า เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก

เที่ยวเกาะสีชัง เกาะใกล้กรุง พัก ปารี ฮัท รีสอร์ท เล่นกิจกรรม ตกหมึก ตกปลา พายเรือคายัค โดดผา โหนสลิง ทำกิจกรรม CRS
ราคา : 4,990.-ต่อท่าน

โปรแกรมทัวร์ “เขาเล่าว่า เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก  ทำดีร่วมกัน กิจกรรม พ่อ-แม่ อุปถัมป์ ปะการัง และหอยเป่าฮื้อ”

(3 วัน 2 คืน)

พักเกาะสีชัง ที่ศูนย์ฝึกอบรม จุฬา / โรงแรมเทียบเท่า 1 คืน , ปารี ฮัท รีสอร์ท 1 คืน

เกาะสีชัง - เจ้าพ่อเขาใหญ่ - สะพานแห่งรัก อัษฎางค์- ช่องเขาขาด

มณฑปรอยพระพุทธบาท - ประภาคาร 7 สี - พ่อ-แม่ อุปถัมป์ – ตกปลา ตกหมึก – ผาปะการัง

 

วันแรกของการเดินทาง

08.30 น.   พร้อมกันที่จุดนัดพบที่ บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ โดยมี  ทีมงาน คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล คอย

   ต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้มแห่ง มิตรไมตรี ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP  10  ที่นั่ง  สนุกสนานกับ

   กิจกรรมสันทนาการบนรถ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจากทีมงาน

11.00 น.   นำคณะเดินทางถึงท่าเรือจรินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

11.45 น.   เดินทางถึงท่าเรือเกาะสีชัง นำทุกท่านนั่งรถสกายแลปหรือรถสองแถว

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร.ศ.๑๑๐ (Small Hotel )

13.00 น.   นำคณะเดินทางถึง  เจ้าพ่อเขาใหญ่ กราบไหว้สิ่งศักสิทธิ์ประจำเกาะสีชัง

14.00 น.   ชม ศิลาจารึกและพลับพลา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

   พร้อมถวายพวงมาลา จากนั้นชมพระจุฑาธุชราชฐาน ศาลาแปดเหลี่ยม สะพานอัษฎางค์

15.30 น.   รับประทานของว่างบริการโดย ทีมงาน คอนเฟิร์ม ทัวร์

16.00 น.   นำคณะเดินทางถึงที่พัก ศูนย์ฝึกอบรม จุฬาฯ / โรงแรมเทียบเท่า

17.00 น.   นำท่านเดินทางเข้าชม ช่องเขาขาด ด้วยรถสกายแลป ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลกว้างที่ 

   งดงามและทอดยาวเรียบหน้าผาไปยังแหลมมหาวชิราวุธ

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น  ณ  ร้านไอทะเล  พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศค่ำคืนของท้องถิ่น

19.30 น.   ทุกท่านพร้อมกันที่ มณฑลรอยพระพุทธบาท อัญเชิญมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศ อินเดีย

20.15 น.   ชม ประภาคาร 7 สี เปลี่ยนสีได้สวยงาม เป็น 1ใน2 แห่งของประเทศไทย

20.30 น.   เดินทางกลับที่พัก  หลับฝันดี.....................ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง ของการเดินทาง

06.00น.   ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวบริเวณท่าเรือเกาะสีชัง พร้อมตักบาตร

08.00น.   รับประทานอาหารเช้าที่ ร.ศ.๑๑๐ (Small Hotel )

09.00 น.   นำคณะชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ร่วมทำ กิจกรรม พ่อ-แม่ อุปถัมป์ ปะการัง และหอยเป่าฮื้อ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านเล็กท่าวัง

13.00 น.   นำทุกท่านไปดำน้ำทำกิจกรรมปลูกปะการัง ปล่อยปลา ที่ หาดถ้ำพัง

16.00 น.    เดินทางกลับถึงฝั่งนำคณะเช็คอินเข้าพักที่ ปารี ฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง
                  กระท่อมริมผามีน้ำทะเลกับฟ้า เป็นเพื่อน พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.    รับประทานอาหารทะเลสดจากทาง ปารี ฮัท รีสอร์ท กับบรรยากาศ Dinner on the cliff  

                  สุดโรแมนติก อิ่มกับอาหารซีฟู๊ดร่วมทำกิจกรรมยามค่ำคืน เช่น ตกปลา ตกหมึก

22.00 น.   นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม ของการเดินทาง

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของ รีสอร์ท

08.00 น.   เดินชม ผาปะการัง หรือเล่นกิจกรรมตามอัธยาศัย อาทิเช่น กระโดดน้ำ โหนสลิง  กิจกรรมหนึ่ง

                 เดียวในประเทศไทยพายเรือคายัค หรือว่ายน้ำในสระน้ำทะเล

10.00 น.   ซื้อของฝากจากวิสาหกิจชุมชน OTOP เคลื่อนที่ เพื่อการท่องเที่ยว เกาะสีชัง

10.30 น.   เช็คเอ้าท์ นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือท่าจรินทร์ ฝั่ง อ.ศรีราชา ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด  ขึ้นชื่อ ของ อำเภอศรีราชา

15.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   พบกันใหม่....บนเส้นทางสายใหม่.

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

             1. ค่ารถตู้ VIP 10  ที่นั่ง  และค่ารถท้องถิ่น / ค่าเรือ ไป – กลับ ไปเกาะสีชัง

             2. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ( ศูนย์ฝึกอบรบ จุฬาฯ / ปารี ฮัท รีสอร์ท )

             3. ค่าอาหาร ทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

             4. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตาม พรบ.การท่องเที่ยว วงเงินคุ้มครองท่านละ 1,000,000 บาท

             5. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

             6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

             7. ค่ากิจกรรม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( นิติบุคคล )
  2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

หมายเหตุ             โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม              

                           โปรแกรม 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน ขึ้นอยู่กับการเลือกตัดสินใจของลูกค้า
 

COMMING SOON

Information Partner