×
โปรแกรมออกใหม่
อัศจรรย์...เขาค้อ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
รหัสโปรแกรม
EV04-TH2D1N-VAN
ช่วงเดินทาง
ธ.ค. 60 - ธ.ค. 60
การเดินทาง
เดินทางโดยรถตู้

อัศจรรย์...เขาค้อ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
4,700. 4,700.-
Highlight:
เขาค้อ, วัดพระธาตุผาแก้ว, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, Route12, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
16 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60 4,700 4,700 3,800 1,200
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

เพชรบูรณ์-เขาค้อ-วัดพระธาตุผาแก้ว

โรงแรม Imperial Phukaew

2

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า- Route12- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-กรุงเทพฯ

รายละเอียด

 

06.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก โดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 น.      ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น.      นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ เขาค้อ นำท่านชม พระตำหนักเขาย่า พระตำหนักรูปจันทร์เสี้ยวที่แวดล้อมไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีสีสันสวยงามแปลกตา จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรือสวิสเมืองไทย  ชมฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) ที่ใช้สู้รบกับ พคท.

16.00 น.      จากนั้นนำท่านสมาชิกเที่ยวชม วัดพระธาตุผาแก้ว (พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว) เป็นธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่    ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้นมีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร

20.00 น.      นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Imperial Phukaew หรือ เทียบเท่า

07.00 น.      บริการอาหารว่าง (4)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นระยะทาง 30 กม. รถจะลัดเลาะไปตามเนินเขา ผ่านหมู่บ้านห้วยตีนตั้ง ห้วยน้ำไซซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่เขตอุทยานฯ ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาของยอดภูทอดตัวเรียงรายสลับซับซ้อนเป็นทิวแถว 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.      ออกเดินทางสู่  Route12 มนต์เสน่ห์แห่งถนนสาย 12 ด้วยกลิ่นอายเข้มข้นของโลกตะวันตก ที่ถูกยกมาไว้ที่เขาค้อ เป็นบรรยา  กาศที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนระหว่างสิ่งก่อสร้างที่ถูกรังสรรค์ ขึ้น กับทิวทัศน์ตามธรรมชาติทิวเขา เบื้องหลัง จนหลายต่อหลายคนหมายตาไว้เป็นจุดที่อยากมาแวะชม  เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สู่ บ้านแค้มป์สน อ.เขาค้อ

14.00 น.     นำท่านเดินทาง นมัสการพระพุทธชินราชที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพิษณุโลกและคนภาคเหนือและจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ(6) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.      นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 น.       ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

4,700

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

3,800

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

1,200

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

       aค่ารถตู้ปรับอากาศ

       aค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

       aค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

       aค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

       aค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน    อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

       rค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ

       rค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

       rค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

       rค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

       rค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน
หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

  1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
  2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วยยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ำ,ชุดเล่นน้ำ  กางเกงขาสั้น   รองเท้าที่สวมใส่สบาย

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Information Partner