×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้
รหัสโปรแกรม
SM01-CN5D4N-E3
ช่วงเดินทาง
ก.ย. 60 - ต.ค. 60
การเดินทาง
new gen airways

ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
จีน
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
13,900. 12,900.-
Highlight:
- ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่สุดในเอเชีย - ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน - ชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่ - ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ พิเศษล่องเรือ - ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวง
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
07 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 12,900 12,900 12,900 3,000
เต็ม
14 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60 12,900 12,900 12,900 3,000
เต็ม
21 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 12,900 12,900 12,900 3,000
เต็ม
28 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60 12,900 12,900 12,900 3,000
เต็ม
05 ต.ค. 60 - 09 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 3,000
เต็ม
12 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 3,000
เต็ม
19 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 3,000
เต็ม
26 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 3,000
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) – สนามบินอี้อู ประเทศจีน

YIWU KAIMEILONG HOTEL

2

ตลาดค้าส่งอี้อู - Hollywood of China - พระราชวังจำลองจิ๋นซี - เมืองหังโจว

LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL

3

ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชั้น100

GRANG TANG SHANGHAI HOTEL

4

ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง

GRANG TANG SHANGHAI HOTEL

5

ร้านผ้าไหม – ทะเลสาบซีหู (ล่องเรือ) - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

รายละเอียด

14:00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน New Gen Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

16:00 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอี้อู ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ E3 7637 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

21:00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองอี้อู ประเทศจีน ตั้งอยู่ในมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน และถูกขนานนามว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลก โดยใช้เงินลงทุนกว่า 700 ล้านหยวน ทำให้อี้อูเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าครบวงจร ศูนย์รวมข่าวสาร และฐานการส่งออกสินค้าของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ (KFC Box Set)

ที่พัก     ã โรงแรม YIWU KAIMEILONG HOTEL *4 หรือเทียบเท่า

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินชมเดินช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู Yiwu Market ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตลาดค้าส่ง ที่อี้อูมีพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านตร.ม. มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า แบ่งเป็นโซนเป็นตึกใหญ่อยู่มากมาย เรียกว่าแต่ละตึกเดินกันเป็นวันก็ยังไม่หมด มีคนเคยคำนวนว่า ถ้าหยุดทุกร้านร้านละ 1 นาที วันหนึ่งเดิน 8 ชั่วโมง ต้องใช้เวลา กว่า 2 เดือนจึงเดินให้ทั่วถึงทั้งอาคารได้ สินค้าที่ขาย แบ่งเป็นโซน    

โซนที่ 1 : Factory outlet ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย อัญมณี จิวเวอร์รี่ และของเล่นเด็ก

โซนที่ 2 : นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรี และกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

โซนที่ 3 : เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องกีฬา เครื่องเขียน และแว่นตา

โซนที่ 4 : เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับร่างกาย รองเท้า ถุงเท้า สิ่งทอ

โซนที่ 5 : สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ เครื่องนอน ฯลฯ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี้ยน พาทุกท่านเข้าชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hengdian World Studios Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ในเมืองเหิงเตี้ยน นครตงหยาง ตอนกลางของมณฑล         เจ้อเจียง ประเทศจีน ที่นี่เป็นโรงถ่ายภาพยนต์ที่สร้างโดยเงินทุนของเครือบริษัทเหิงเตี้ยน มูลค่ากว่า 3 พันล้าน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วยโรงถ่ายขนาดมหึมา 2 แห่ง ที่จำลองสถานที่สำคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น อุทยานพระราชวังสมัยราชวงศ์ชิง และ ราชวงศ์หมิง เมืองโบราณริมน้า แห่งเจียงหนาน และ พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอัตราส่วน 1: 1สตูดิโอแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องดังหลายเรื่อง เช่น THE HERO และ คนม้าบิน และเป็นเมืองละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจนได้รับการขนานนาม จากนิตยสาร Hollywood ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็น ฮอลลีวูดของจีน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองหังโจว

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก        ã โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL *4 หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชั้น100

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำทุกท่านมุ่งหน้าไปยังร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว Zhujiajiao Water Village ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย พิเศษล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของเมือง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

               จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติจากนั้นนำท่านชม หาดไว่ทัน The Bund ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนนำท่านขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก          โรงแรม GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ Chen Wang Miao Market เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย นำท่านชม อัญมณีล้ำค่า ร้านหยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

             หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ Shanghai Museum of History ตั้งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และ การนำเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความภาปราดเปรื่องและปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน เครื่องทองเหลืองของราชวงศ์ชางและโจว ทำให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัยนั้น เครื่องทองเหลืองอีกกว่า 400 ชิ้น นั้นมีอายุครอบคลุมยุคทองสำริดของจีน เครื่องเซรามิกโบราณ เป็นของมีค่าพิเศษของพิพิธภัณฑ์ ท่ามกลางงานศิลปะ กว่า 500 ชิ้น จากหลากหลายราชวงศ์ อาทิ เช่น ภาพวาด และเครื่องปั้นดินเผา จากยุคหลังยุคหิน จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดเถาเป่า Taobao Market หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้า อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ปิดท้ายความสนุกของวันที่ ถนนนานกิง Nanjing ช้อปปิ้งสตรีทที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยในบริเวณสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย ทั้งสินค้าแบกะดินจนถึงสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหาดไว่ทานมากนัก นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งยังถนนแห่งนี้จึงสามารถเดินเล่นชมความงดงามของหอไข่มุกที่ตั้งอยู่ในบริเวณหาดไว่ทานได้อย่างสบายใจ ส่วนในช่วงเช้าที่นี่ก็จะกลายสภาพเป็นสถานที่ออกกำลังกายของบรรดาผู้สูงอายุที่รักสุขภาพทั้งหลาย เรียกได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์อย่างแท้จริง 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก      โรงแรม  GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 : ร้านผ้าไหม – ทะเลสาบซีหู (ล่องเรือ) - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            จากนั้นนำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑท์ที่ทำาจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหมผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธิการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้นวมผ้าหม่อม ไหม เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและใช้เอง นำท่านไปยัง ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว อยู่ทางตะวันตกของเมืองหังโจว เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา น้ำในทะเลสาบใสสะอาดงดงามดั่งผิวกระจก มองไปไกลๆ เห็นเจดีย์นางพญางูขาวที่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม.น้ำลึกเฉลี่ย 1.5เมตร เป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยาบท

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.

              นำท่านชม หมู่บ้านหลงจิ่ง Longjing Village หรือ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ ซึ่งนับว่าเป็นชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ชาหลงจิ่งมีสรรพคุณบำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีเย็น

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

22:00 น.             ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน New Gen Airways ‎ เที่ยวบินที่ E3 7638  (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

00:55 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

JJ .*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸.*´¨`*.¸¸. JJ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

***หมายเหตุ วีซ่าหน้าด่าน (Visa on arrival) ไม่ต้องใช้เอกสารทำวีซ่าที่ไทย ทางบริษัจจะส่งชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่งสามารถเข้าไปพำนักเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยลูกค้าท่านใดที่จองมากับทางบริษัทรบกวนส่งสำเนากับเจ้าที่เพื่อทำการทำวีซ่าค่ะ

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ผ้าไหม, นวดเท้า, ใบชา, คริสตัล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าไม่เข้าร้านรัฐบาล ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านล่ะ 5,000 บาท / ท่าน
 • ***ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร้านรัฐบาลเพราะมีผลกับราคาทัวร์ ซื้อหรือไม่แล้วแต่ท่านสมัครใจ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน New Gen Airways

2.   ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

3.   ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง

4.   ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์

5.   ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ       

6.   ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7.   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

      8.  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

      90. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.   ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2.   ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 200 CNY /ท่าน  ตลอดทริปการเดินทาง

3.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

4.   ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

5.   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

6.   ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

7.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

8.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

9.   ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ

10. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

11. ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 1,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-  กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม จ่ายค่ามัดจำ 5,000 บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง(ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
การจอง หรือสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 5,000 บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำการจอง

ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,  อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ   ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Information Partner