×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
โปรแกรมออกใหม่
Intelligence เป็นไปได้ ด้วยปัญญา
รหัสโปรแกรม
Intelligence เป็นไปได้ ด้วยปัญญา
ช่วงเดินทาง
ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
การเดินทาง

Intelligence เป็นไปได้ ด้วยปัญญา...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
หนังสือ
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
229. 150.-
Highlight:
Intelligence เป็นไปได้ ด้วยปัญญา ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับความรู้ (knowledge) จนกระทั่งมีคํากล่าวว่า ความรู้คืออํานาจ จึงเกิดการแข่งขันในเรื่องความรู้เพื่อบุคคลสามารถใช้นําไปสู่สถาบันการศึกษา ชั้นนํา เพ่ือนําไปสู่วงการทํางานท่ีเป็นที่ยอมรับในสังคม และเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการดํารงชีวิต ทว่ากรอบความคิดที่เป็นสูตรสําเร็จเช่นนั้นกลับถูกมองเป็นวิถีที่โง่เขลาอย่างยิ่งใน หนังสือ Intell
รายละเอียด
Information Partner