×
การอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณะ พธพ ที่ปารีฮัทรีสอร์ท
เปิดอ่าน  245  ครั้ง โพสต์ 25 มิ.ย. 61 เวลา 14:11 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณะ พธพ ที่ปารีฮัทรีสอร์ท...

การประชุมผู้บริหารปารี ฮัท รีสอร์ทเพื่อรองรับคณะ พธพ.
ที่ปารี ฮัท รีสอร์ต เกาะสีชังในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 61
เพื่อวางแผนการในการต้อนรับคณะเรียนรู้ดูงานจากเครือข่าย พธพ.ผู้นำ 38 จังหวัด

คณะ “ เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ พธพ. โดยร่วมกันจัดให้มีการพบปะกันหลังจากที่ได้มีการปิดโครงการฝึกอบรมไปเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีการแลกเปลี่ยนเรีวนรู้ที่เป็นสากล และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน

หัวข้อการจัด :  “ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางกำหนพเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน “

การดำเนินการ :
1 ) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) คณะการจัดการท่องเที่ยว โดยทีมงานของ อ.จ. ดร.โชคชัยและคณะมาให้องค์ความรู้เป็นเวลา 2วัน 
2 ) เชิญผู้นำภาคีเครือข่ายทั้ง 38 จังหวัดมาพบปะสังสรรค์กันและรับองค์ความรู้เพื่อกลับไปทำแผนปฏิบัติในการพัฒนาในท้องถิ่นของตนจำนวนไม่เกิน 60 ท่าน
3 ) ผู้สนับสนุนหลักคือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ISMED สนับสนุนค่าอาหารและของว่างและค่าใช้จ่ายสำหรับการเชิญวิทยากร
4 )ผู้สนับสนุนรองคือ ปารี ฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง ภายใต้กรอบความคิดว่าให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการกับค่าห้องพักเพื่อพึ่งพาตนเองโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

Information Partner