×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
นักศึกษาฝึกงาน
เปิดอ่าน  701  ครั้ง โพสต์ 29 ม.ค. 62 เวลา 16:02 น.

นักศึกษาฝึกงาน...

รายชื่อนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ Confirmed  Academy

ปี/รุ่น         ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น        มหาวิทยาลัย
2554/22 นายอภิเดช วุฒิสาร เบิร์ด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554/24 นางสาวฐิติพร เหมือนเดช ไอซ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2554/24 นางสาวสุขุมาภรณ์ คำสอน การ์ตูน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554/24 นางสาววลัยกร ก๋าวิรถ สา มหาวิทยาลัยนเรศวร
       
2555/25 นางสาวแสงตะวัน กีบาง แต้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2555/25 นางสาวราตรี สว่างจันทร์ เอ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2555/25 นางสาวเบญจวรรณ บุญศรีพร้า มายด์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2555/25 นางสาวอรุณศิริ เลียดประถม น้ำฝน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
2555/27 นางสาวอรัชพร เจศรีชัย ตาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555/27 นางสาววิลาสิณี สามัญฤทธิ์ อุ้ย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555/27 นางสาวอภิลักษณ์ ประชุมชน แอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2555/27 นางสาวอุษา ณระนอง ยุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       
2556/29 นางสาวประภาพร รอดแก้ว ปิ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556/29 นางสาวฟารีดา หมัดอะดั้ม ดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556/29 นางสาวณัฏฐา อยู่แพ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2556/29 นางสาวพนิดา อัศวนินท์วงศ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2556/29 นายกอบกิจ มลทิพย์ กอล์ฟ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน
2556/29 นางสาวสุนิสา อารมย์ฤทธิ์ ติ๊บ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน
2556/29 นางสาวกาญจนา ยอดรักษ์ ไจ๋ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน
2556/29 นางสาววรัญญา นาคสมบูรณ์ โม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2556/30 นางสาวกัลยา ธีรศานต์ ดา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2556/30 นางสาวชลลดา โคตลุด ก้อย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2556/30 นายศักดา ฉิมงาม จ๊อบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556/30 นายบรรชา โตสุข เบนซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556/30 นายภาณุเดช สิงห์สนั่น แชมป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556/30 นางสาวเบญจมาศ วันกุมภา เบญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2556/30 นางสาวรัตนา สินวัฒนาวิทยา นา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2556/30 นางสาวศรัญญา พันชะนะ หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
       
2557/31 นางสาาวจุฑารักษ์ วิชัยวงศ์ กล้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2557/31 นางสาววิภา ผลาเลิศ ตาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2557/31 นางสาวนพรัตน์ เชยรส ขนุน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2557/31 นางสาวชลธิชา หย่ำวิลัย - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2557/31 นางสาวฐิตินันท์ จันทร์พงศ์ ส้ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2557/31 นางสาวสมฤทัย ไพรัตน์ ก้อย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2557/31 นายฤทธิไกร นาควิจิตร เจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2557/32 นายหฤษฏ์ โพธิ์วิจิตร เกมส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557/32 นางสาวนัชนาภรณ์ พืชโรจน์ ปาล์ม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
2557/33 นายจักรพัธ์ บุตรซันเทียะ ท็อป มหาวิทยาลัยพระนคร
2557/33 นายสุจินดา เมอะประโคน ออกัส มหาวิทยาลัยพระนคร
2557/33 นางสาวเจนจิรา ภาวงศ์ บิว มหาวิทยาลัยพระนคร
2557/34 นางสาวฐิติมา เกตุขาว หยงเฟิร์น มหาวิทยาลัยสยาม
2557/37 นางสาวสมฤทัย ศรีมัจฉา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       
2558/34 นางสาวเจนจิรา พิเรศรัมย์ ปอ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2558/34 นางสาวโยธกา ทิน่าน แจง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2558/34 นางสาววิจิตรา ไฝดี ก้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2558/34 นางสาวอมรรัตน์ จีนพิน น็อต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2558/34 นางสาวเสาวรส แก้วทิ้ง ยุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2558/34 นางสาวอุบลวรรณ บุญคำ เม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2558/35 นางสาวเบญจพร ด้วงเอียด บลู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558/35 นางสาวพัชริดา คำภิระอิน แป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558/35 นางสาวชไมพร ฤทธิ์เม่น พร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2558/35 นางสาวกาญจน์ทิมา วังชัย เจน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2558/35 นายเตวิช มดทองคำ ปีเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2558/35 นางสาววัลยา ฉายจรุง นุ๊ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2558/35 นางสาวอรยา กำบัง ปลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2558/35 นายธีธัช พุทธศนากุล บอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2558/35 นายศุภากร ธรรมศร เกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2558/35 นางสาวศิรินภา ป่ายปาน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2558/35 นางสาวจิตตรัตน์ หล่อพันธ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2558/35 นางสาวปรารถนา ริตนันท์  ปลา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558/35 นางสาวศิวพร มั่นสมใจ บี๋ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558/37 นางสาวญาตาวี ศรีบันยรา บิว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       
2559/37 นางสาวพิชญีสินี วิวัฒนีวิทยากุล แอ๋ม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2559/37 นางสาวกาญจนา แดงซิว นุ้ย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559/37 นางสาวจินดาพร อุ่นเป็นนิจ จิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559/37 นางสาวปูริมาณ สมวงษ์ แมงมุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2559/37 นายจิระยุทธ วงศ์ชาลี เจมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2559/37 นางสาวกรรณิกา เชิงดี ติ้ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/37 นางสาวณภัทรชา หลายสี โบว์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/37 นางสาวศันสนีย์ เพ็งสุวรรณ ยุ้ย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/37 นางสาวปรียาภรณ์ แท้สูงเนิน อิ๊ฟ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/37 นางสาวจิราพรรณ สุจำเนียร ครีม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2559/37 นางสาวกมลชนก ภูผาลินิน ก้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2559/37 นางสาวรุจิรา มงคงมะไฟ เหมียว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2559/37 นางสาวเกศกนก ฤกษ์ชงาย หยก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2559/37 นางสาวกัลยา จันทอง เบียร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2559/38 นายศราวุธ แก้วบุญเรื้อง อาร์ม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2559/38 นางสาวศศิธร ต้นดา เฟิร์น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2559/38 นายสิริโรจน์ แซ่ตั้ง ตี๋เล็ก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/38 นางสาวเสาวนีย์ ออสันตินุตสกุล เสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559/38 นางสาวจีรนุช ใจดี แนต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2559/38 นายวุฒิโรจน์ ธรรมมีบุญ วุฒิ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นางสาวเบยจมาศ อุ่นศรี เบญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นางสาวสายฝน ทองแบบ ฝน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นางสาวกวิสรา จีนคง นิ้ง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นางสาวนุชนาฎ ศิริน้อย แนน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นายกรินทร์ พันธ์ฉลาบขวา เอ้ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2559/38 นางสาวสุภาวดี สุขพินิจ นุ่น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2559/38 นางสาววาสินี อภัย ทราย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
2559/38 นางสาวธิดารัตน์ พุทโทธา ครีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2559/39 นายวุุฒินันท์ จันทร์เพ็ญ ตี๋้น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นายณัฐกานต์  แซ่ลิ้ม ตุลย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นายนิรุตติ  เข็มทอง ตาล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นายดุษฎี  บุญช่วย ไปร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นางสาวสุวรรณี  ธานีรักษ์ กิ่ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นางสาวสุทธิดา  อรรถสุวรรณ แหม่ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นายทวีศักดิ์  สมชิด นัท มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นางสาวทัศนีย์  เมืองเหนือ ออย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นางสาวมรกต  โชกบำรุง ปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2559/39 นางสาวสุดารัตน์ แสนบัว นวล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2559/39 นางสาวดารินทร์  หวังบุญ ปูเป้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2559/39 นางสาวสุพรรณิการ์  แก่นสิงห์ น้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2559/39 นางสาวกัญญารัตน์  นครพันธ์ เจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
       
2560/40 นางสาวเกษรา  วงศ์ผดุงเกียรติ ฟิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2560/40 นางสาวพัชราภา  วิสิทิ์ไพศาล ฟาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2560/40 นางสาวสมฤดี  อรุณศิริ กล้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2560/40 นางสาวจันทะสินธุ์  กอพิศุทธ์ แคมป์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2560/40 นางสาวพิมชนก  สุขนิยม ฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2560/41 นางสาวสินินาฎ  มาสวัสดิ์ เบียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2560/41 นางสาวกนกวรรณ  เยื่อใย แนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2560/41 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ภูกองไชย แจน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2560/41 นางสาวสุนิษา  แสงสุข อีฟ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2560/41 นายวิษณุ  มัชฌิมา โอเล่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2560/41 นางสาวไพริน  จันทร์ขำ หยก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2560/41 นายพงศ์พันธุ์  ภักดีพันธุ์ ปีโป้ วิทยาลัยพงธ์สวัสดิ์
2560/42 นางสาวรัตนา พิมเกษร เอ้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
       

2561/43

นางสาวลัลน์ลลิต แก้ววิเศษ

มิ้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

2562/44

นางสาวสุพัตรา  ฟักสอาด

โบวี่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2562/44

นางสาวนุชจิรา  เสียงล้ำ

กี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2562/44

นางสาวรติชา วินทะไชย

นุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2562/44

นางสาวชวลีย์ ผิวเกลี้ยง

โรส

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

2562/44

นางสาวไพลิน ยะหัตตะ

เบนซ์

มหาวิทยาลัยเกามบัณทิต

2562/45

นางสาววิชุดา  ทับมั่น

หมวย

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

2562/45

นายธีรภัทร  กาแฟ

ใบข้าว

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

       

 

............................

Information Partner