×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
รถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ ชั้นเดียว New Sky Liner 50 ที่นั่ง

รถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ ชั้นเดียว New Sky Liner 50 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ เช่ารถโค้ชปรับอากาศ 8 ล้อ ชั้นเดียว ขนาด 50 ที่นั่ง สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน เดินทางเป็นหมู่คณะ

รถบัสปรับอากาศ SKY LINER  ประเภท 8 ล้อ ชั้นเดียว ขนาด 50 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถบัสปรับอากาศ  New SKY Liner  ประเภท 8 ล้อ ชั้นเดียว ขนาด 50 ที่นั่ง รถบัสทัศนาจร   เช่ารถบัส สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถบัสปรับอากาศ New SKY Liner

 • เก้าอี้จำนวน 50 ที่นั่ง
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)  

อัตราค่าบริการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถบัสปรับอากาศ  New Sky Liner ขนาด 50 ที่นั่ง นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถโค้ชปรับอากาศ รถบัสขนาดใหญ่ จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner