×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
เปิดอ่าน  338  ครั้ง โพสต์ 14 ส.ค. 62 เวลา 11:25 น.

การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม...

Confirmed Academy กับกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

 

กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรม ที่ผู้ทำมีจิตใจเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทอง สิ่งของ หรือให้ความรู้ต่างๆ  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือสังคม ซึ่งจิตอาสา ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

การเป็นจิตอาสานั้น ขึ้นอยู่ที่จิตใจ คือ มีภาระใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม เราต้องเข้าใจว่า จิตอาสาไม่ใช่อาชีพ แต่จิตอาสา คือ สามัญสํานึก ที่ควรอยู่คู่กับตัวเราไม่ว่าจะทำอาชีพใด เช่น ทนายความ ครูบาอาจารย์ หมอ นักธุรกิจ พ่อค้า หรือ แม้แต่นักเรียน-นักศึกษา ก็สามารถเป็นจิตอาสาได้

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

โครงการ Confirmed Academy  เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม CSR ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กๆ เยาวชน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และต่อยอดจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างสรรค์วิธีคิด ให้มีวิธีคิด มี Mind Set ที่ดี ที่ถูกต้อง และเป็นแนวคิดเชิงบวก ช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม 

โครงการ Confirmed Academy  ได้ร่วมมือและสนับสนุน มูลนิธิ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสนับสนุน ทีมนักศึกษา และอาสาสมัครจิตอาสา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม  จัดอบรมบ่มเพาะ สร้างระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้องๆ ให้มีคุณสมบัติที่ดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ติดตัวอย่างถาวร ตาม 10 ตัวชี้วัด นำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรือง

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม  เป็นโครงการจิตอาสา ในการทำวิทยาทาน ช่วยสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม โดยมีเป้าหมาย อบรมบ่มเพาะ ปลูกต้นกล้า...สร้างปัญญา ให้เยาวชน ทั่วประเทศ

โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

สำหรับนิสิต-นักศึกษา หรือจิตอาสาท่านใด มีภาระใจ ที่ต้องการร่วมกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ส่งเสริมแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับน้องๆ เด็กๆ เยาวชน ติดต่อร่วมงาน กับทีมจิตอาสา Confirmed Academy ได้นะครับ

 

Mr.OK

CEO Confirmed Tour

Information Partner