×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
การเสียสละในการทำงาน - หางาน 2020
เปิดอ่าน  23  ครั้ง โพสต์ 11 ก.พ. 63 เวลา 21:34 น.

การเสียสละในการทำงาน - หางาน 2020...

การเสียสละในการทำงาน - หางาน 2020

ารทำงานร่วมกับผู้อื่นสิ่งที่เราต้องมีคือการเสียสละ ซึ่งเป็นคุณธรรมอันดับต้นๆที่จะต้องมีภายในกลุ่มหรือทีม เพราะว่าในกลุ่มเราจะมีบุคคลหลายคนทำงานร่วมกัน ในการทำงานและมีความเห็นที่ต่างกันจะทำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งกันขึ้นภายในกลุ่มและส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงาน เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความเป็นผู้มีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมพันธไมตรี และมีความเสียสละก็จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

โดยความสำคัญของการเสียสละก็คือจะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและทำให้งานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีประโยชน์ก็จะเป็นจะทำให้เรามีทักษะพื้นฐานในการทำงานจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานนอกจากนี้ยังขจัดปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนบุคคลในสังคมให้มีความสุขก็จะส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

โดยบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ ก็มีการทำงานที่เน้นความเสียสละ โดยให้ในทีม ตัดสินใจได้เอง โดยที่ไม่ต้องออกคำสั่ง ซึ่งตรงจุดนี้ จะทำให้เราเห็นถึความเสียสละของเพื่อนๆ ว่าเเต่ละคนมีน้ำใจ หรือยอมสละได้มากแค่ไหนนั้นเอง

 

# นักศึกษาฝึกงาน #บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล #Trainee 2020 #ฝึกงานการท่องเที่ยว 

Confirmed Academy รุ่นที่ 1/2561
นางสาวสุพรรณิการ์ แก่นสิงห์

นักศึกษาฝึกงาน สาขาการวิชาจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม

Information Partner