×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
นักศึกษาฝึกงาน - 10 ตัวชี้วัด นำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรือง
เปิดอ่าน  1713  ครั้ง โพสต์ 27 มี.ค. 63 เวลา 19:36 น.

นักศึกษาฝึกงาน - 10 ตัวชี้วัด นำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรือง...

10 ตัวชี้วัด

enlightenedนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองenlightened

10 ตัวชี้วัดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีในวัฒนธรรม​องค์กร​ที่ทุกคนต้องรู้และนำไปปฏิบัติ​เป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง​ และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ​  มีคุณค่า​ ความสุข​ ในชีวิตนั่นเอง ดังนี้

1. คิดดี และคิดเชิงบวก​ การคิดเชิงบวกเป็นเรื่องของการมองมุมที่เราไม่เคยมองโดยปกติประจำวัน​ ซึ่งมุมที่เรามองนั้นจะเป็นมุมที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายไปยังคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แล้วก็แผ่ขยายไปยังสังคม​ ถ้าทุกคนคิดในเชิงบวกได้ก็จะทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

2. คิดเป็น ก้าวเป็น แก้ไขปัญหา​ด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์​ คือการคิดวิเคราะห์​เป็น​ รู้จักวิธีคิดให้เกิดประโยชน์​เพื่อแสวงหาความรู้ ปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณงามความดีและถ่ายทอดสิ่งที่ดีแก่กัน​ ส่วนการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนได้​ ซึ่งจะแก้ปัญหานั่นให้มีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายได้ดีที่สุด​ ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเลย​

3. คิดวิเคราะห์ รู้ผิดชอบชั่วดี​ คือการรู้จักวิเคราะห์​ว่า​ อะไรดีไม่ดี​ ควรทำไม่ควร​ทำ​ ทุกคนล้วนรู้อยู่แก่ใจตนเอง​ แต่จะทำอย่างไรเท่านั้น​เอง​  เพราะ​ฉะนั้น​เราคนปฏิบัติ​ตนเองให้ดีเพื่อสังคนรอบข้าง​จะได้มีคุณภาพ​ และทำให้สังคมดีขึ้นอีกด้วย

4. มีจิตใจดีและมีคุณธรรม​ เริ่มมาจากความรู้ทางจิตใจเพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของทุกชีวิต เพราะจิตใจเป็นผู้สร้างความคิด แล้วแสดงออกเป็นคำพูดและการกระทำ​ ซึ่งการเป็นกระทำที่ให้ผลดีแก่ตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา โดยเริ่มจากการฝึกทัศนคติในเชิงบวกให้ได้เสียก่อน

5. ความซื่อสัตย์​ การมีความซื่อตรง มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจต่อผู้อื่น คนเราอยู่ร่วมตัวกันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจต่อกัน เพื่อจะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียติได้รับความไว้วางใจ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้

6. รักผู้อื่นเป็น คือถ้าเราอยากได้ความรักจากผู้อื่นเราควรให้ความรักเขาก่อนโดยไม่หวังผลประโยชน์​อะไร​ ก็เหมือนการช่วยตนเองด้วยการดูแลผู้อื่นนั่นเอง​ จะทำให้เราและคนรอบข้างมีความสุขอีกเช่นกัน

7. มีความกตัญญูรู้คุณ​ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกถึงผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนผู้ทีพระคุณนั้น​ เราไม่ควรเลือกปฏิบัติ​เฉพาะ​บุคคล​ เราควรปฏิบัติ​กับทุกคนใก้เท่ากันจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก

8. ปฏิบัติตนดีและมีบุคลิกที่เหมาะสมการมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยให้การทำงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

9. มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ​การที่เรามีวินัยในตนเอง จะทำให้เราเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วย  

10. มีจิตสาธารณะ คือจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 

#นักศึกษาฝึกงาน#นักศึกษาทวิภาคี#มาตรฐานตัวชี้วัด

 

Confirmed academy รุ่นที่4/2563

นางสาวอัญญารัตน์​ อรรถสิงห์​ ชื่อเล่น​ ชื่อออย​

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 

Information Partner