×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ทุนการศึกษา - ทุน Basic Scolarship
เปิดอ่าน  42  ครั้ง โพสต์ 27 ก.พ. 63 เวลา 10:14 น.

ทุนการศึกษา - ทุน Basic Scolarship...

ทุนการศึกษา - ทุน Basic Scolarship 


       บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ ได้จัดตั้งโครงการฝึกงาน "Confirmed Academy" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับนักศึกษา นักเรียน หรือบุคคลที่สนใจต้องการประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์ ฝึกการทำงาน เรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งที่ทำให้ได้พัฒนาและแหล่งเรียนรู้ จึงได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษาทั้งหมด 5 กองทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้แก่ 
        1. Intern scolarship
        2. 21 Days Challenge
        3. Work & Travel (งานในต่างประเทศ - นอกประเทศ)
        4. Basic scolarship
        5. Activity Project Funds
     วันนี้เราจะมาพูดถึงทุนการศึกษาประเภทที่ 4 นั่นคือ "Basic Scolarship" ซึ่งทุนประเภทนี้เป็นทุนที่ทางคอนเฟิร์มทัวร์ได้มอบให้กับนักศึกษา นักเรียน ผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกงาน "Confirmed Academy" 
ที่มีความสนใจเรียนในด้านต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถหรือความถนัดในงานนั้นๆของตนไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการพูด อ่าน เขียน หรือการตลาดและอื่นๆมากมายที่ทางคอนเฟิร์มทัวร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้แก่นักศึกษา นักเรียนที่อยู่ในโครงการฝึกงานครั้งนี้ ซึ่งเกณฑ์ในการรับทุนครั้งนี้ไม่ยาก เพียงแค่เรามีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการทำสิ่งนี้อย่างจริงจังและต้องการพัฒนาให้เห็นถึงคุณภาพงานของตนเอง

   บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงจุดสำคัญของการสนับสนุนความสามารถของนักศึกษา นักเรียนหรือเด็กฝึกงานที่ต้องการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ค้นหาตนเองและรู้จักเป้าหมายตนเองจึงได้จัดตั้งทุนครั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของนักศึกษา นักเรียนเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 

#นักศึกษาฝึกงาน #แชร์ประสบการณ์ #ฝึกงาน #ทุนการศึกษา 

Confirmed Academy รุ่น 3/2562

นางสาววันวิสาข์ อาบสุวรรณ (ขิม)

นักศึกษาฝึกงาน สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Information Partner