×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
โครงการนักศึกษาฝึกงาน การวางรากฐาน ของการเป็นผู้ประกอบการ
เปิดอ่าน  777  ครั้ง โพสต์ 1 ส.ค. 62 เวลา 20:33 น.

โครงการนักศึกษาฝึกงาน การวางรากฐาน ของการเป็นผู้ประกอบการ...

 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

 " โอกาสและจุดเริ่มต้นในการวางรากฐาน ของการเป็นผู้ประกอบการ "

 

          บริษัท Confirmed Tour and Travel เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจฝึกงาน เข้าร่วมโครงการ Confirmed Academy เพื่อให้นักศึกษาทุกคน ที่มาฝึกงาน ได้รับประสบการณ์ จากการลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะพัฒนาน้องๆนักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรับผิดชอบ เป็นเจ้าของงาน เพื่อวางรากฐาน สู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ดี มีคุณธรรม ในอนาคต

 

          Confirmed Academy คือ แหล่งเรียนรู้ดูงาน ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้ ส่งมอบความสุขคืนสู่สังคม เป็นโครงการฝึกงานที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านกิจกรรมการทำงานในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการจิตอาสา และโครงการสร้างผู้ประกอบการที่ดีมีคุณธรรม โดยเน้นย้ำกระบวนการคิด สร้าง Mind Set ที่ดีและถูกต้องเป็นสำคัญ

 

โครงการ Confirmed Academy เปิดรับนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การโรงแรม การท่องเที่ยว การเงินการบัญชี ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ออกแบบ กราฟฟิก Design เทคโนโลยี IT Solution ทีม PR ประชาสัมพันธ์ ทีม Production และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

          1.     มุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง วางรากฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

          2.     เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน และลงมือปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพ ในอนาคต

          3.     ฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก ฝึกทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการนำเสนอ อันเป็นพื้นฐานของผู้ประกอบการ

          4.     นำเทคโนโลยี Social Media, Blockchain นวัตกรรมใหม่ๆ Application และ Platfrom ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ในการทำงาน และเรื่องการเงิน สินทรัพย์ดิจิตอล Crypto Currency  ในอนาคต

          5.     พัฒนาจิตใจ สร้างคุณธรรมความดี รับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังวิธีการคิด Mind Set โดยมีดัชนี 10 ตัวชี้วัด นำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเครื่องมือนำทาง สู่ความสำเร็จ

          6.     เป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา สร้างรายได้ระหว่างการศึกษา และเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างรายได้ในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต

 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

          1.     นิสิต-นักศึกษา ระดับ ปวช. -ปวส. ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกคณะ ทุกสาขา ทุกสถาบันฯ

          2.     ผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ  ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว เป็นนายตัวเอง

          3.     เกรดเฉลี่ย ไม่ใช่ตัวเลขที่จะวัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ น้องคนไหนเกรดเฉลี่ยดี ถือว่ามีต้นทุนพื้นฐานที่ดีมาก

          4.     มีแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย...อย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จ

          5.     มีความอดทน เสียสละ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยากช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานเป็นทีม 

          6.     มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาระใจ เป็นจิตอาสา ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ ให้พัฒนาแบบยั่งยืน

 

 " Confirmed Academy  เป้าหมาย สร้างคน...สร้างชาติ " 

 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 

 

 

✩ ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน 

 

          1.   ความรู้ในธุรกิจ และ Mind Set ของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

          2.   ประสบการณ์ในการทำงานลงมือปฏิบัติงานจริง โดยการมอบหมาย และรับผิดชอบโครงการ

          3.   จะค้นหา และค้นพบตัวเอง มีเป้าหมาย...ในชีวิต

          4.   พัฒนาบุคลิกภาพ กล้าแสดงออก พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การคิด และการนำเสนอ

          5.   เรียนรู้ ก้าวทันกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ Digital Thailand 4.0

          6.   ทุนการศึกษา เรียนปริญญาตรี 2-4 ปี เดือนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย

          7.   ทุนการศึกษา เดือนละ 10,000 บาทต่อทีม สำหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกงานในโครงการ Confirmed Academy

          8.   ได้รับประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองการฝึกงาน จาก บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน และมีผลงานผ่านมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ - ดีมาก - ดีเด่น ยอดเยี่ยม

          9. ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา  "สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม "

 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 

 

 

✩ วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

          นักศึกษา ที่มีความสนใจ ที่จะฝึกงานกับโครงการ Confirmed Academy ดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสาร มาที่ E-mail : confirmedtour005@gmail.com

          1.   ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

          2.   สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

          3.   ส่ง Clip VDO แนะนำตัวเอง บอกเล่าเป้าหมายในชีวิต เหตุผล แรงจูงใจที่ต้องการฝึกงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Confirmed Academy

 

** ร่วมงานกับเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.confirmedtour.com

 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

 

 

 

✩ แนวคิดในการฝึกงาน  

 

          แนวคิดการฝึกงานของโครงการ Confirmed Academy เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ให้มีความรับผิดชอบ เป็นเจ้าของงาน ปูพื้นฐานสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ดี มีคุณธรรม ในอนาคต

 

          การฝึกงานกับโครงการ Confirmed Academy จะเป็นการฝึกงานแนว Project Approach  หรือการฝึกงานแบบโครงการ เพื่อเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกวิธีคิด...มากกว่า...วิธีการ ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น ลงมือทำ มีความรับผิดชอบ

 

          การฝึกงานแบบโครงการ Project Approach จะเป็นการฝึกงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ค้นหาตัวตนของตัวเอง สร้างเป้าหมาย วางแผนลงมือทำ การฝึกงาน จะไม่มีกฎระเบียบ หรือแนวคิดแบบพนักงาน หรือ ลูกจ้าง แต่จะเป็นการฝึกงาน แบบที่ให้นักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงลึก ในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระ โดยการทำงานจะเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลก็ได้

 

          ในการฝึกงาน แบบ Project Approach  นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และฝึกฝน นำความรู้ ที่ได้มานำเสนอ ให้กับเพื่อนๆ ฝ่ายบริหารและทีม Coach วิทยากร ผ่านการ Presentation ซึ่งการนำเสนอผลงาน ถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ หลังจากนั้นจะมีการติดตามผล เป็นระยะเวลา 9 เดือน

 

          บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ จะให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานในการนำทักษะความรู้ และความสามารถของตนเองมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ กับนักศึกษาฝึกงานทุกคน โดยการให้ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการจริง ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางบริษัทฯ จะส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง พร้อมกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงาน จึงทำให้บริษัทฯ มีรูปแบบของการทำงานอีกแบบคือ Gig Economy ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในยุคนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ นั้นจะเป็นตัวช่วยในการทำงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน...ก็ทำงานได้ โดยที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 

Mr.OK

CEO Confirmed Tour

 

 

 

✎ ........................................................ ✎

 

 

 

Information Partner