×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0070 Call. 093-130-0071 Call. 093-130-0072
Trip4all  ศูนย์รวมทัวร์ท่องเที่ยวครบวงจร
เปิดอ่าน  1462  ครั้ง โพสต์ 6 มิ.ย. 60 เวลา 15:53 น.

Trip4all ศูนย์รวมทัวร์ท่องเที่ยวครบวงจร...

Trip4all ศูนย์รวมทัวร์ท่องเที่ยวครบวงจร เป็นแนวความคิดของ บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ ที่รวมรวบคัดสรรสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ เข้าด้วยกัน มีสินค้า 4 หมวดหลัก (4T) โดยใช้นวตกรรม เทคโนโลยี ยุคดิจิตอล Thailand 4.0 เชื่อมโยงเครือข่าย Network การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แบบยั่งยืนtrip for all

Confirmed 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ของบริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด นับเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ ที่เปลี่ยนวิธีการทำการตลาดแบบเดิม ไปสู่การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนวตกรรม แนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ในโลกของการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง ก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ และด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผสมผสานกับความก้าวหน้าทางนวตกรรม เทคโนโลยี

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ จึงรวบรวมคัดสรรสินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวทีดี มีคุณภาพเข้าด้วยกัน และใช้นโยบายการตลาด Trip4all เป็นตัวขับเคลื่อน โดยแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 4 หมวด (4T)  คือ

  • T1    =   Trip & Tour  ศูนย์รวมทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • T2    =   Transport    ศูนย์รวมรถเช่าครบวงจร
  • T3    =   Training & Course Seminar ศูนย์จัดสัมมนา รับจัดหาวิทยากร Guide Staff
  • T4   =   Ticket & Attraction  ศูนย์กลางการจำหน่ายบัตรเข้าชมต่างๆ 
Information Partner