×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
ฝึกงานปี2565 - Confirmed Academy กับ 5 ทักษะการพัฒนาตนเอง
เปิดอ่าน  980  ครั้ง โพสต์ 10 มิ.ย. 65 เวลา 18:15 น.

ฝึกงานปี2565 - Confirmed Academy กับ 5 ทักษะการพัฒนาตนเอง...

ฝึกงานปี2565 - Confirmed Academy กับ 5 ทักษะการพัฒนาตนเอง

✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿ ∘ ✿

โครงการ Confirmed Academy คืออะไร?

       โครงการ Confirmed Academy  มีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมาย มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นิสิตนักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนเก่งคนดี มีความสุข มีสติปัญญา ในการแก้ไขปัญหา และมีปรัชญา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ และใช้ในการงานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

 

       ในหลักสูตรการเรียนรู้ และการฝึกงานนั้น จะให้ความสำคัญ กับการพัฒนาจิตใจให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมและส่วนรวม ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีน้ำใจ แบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

การฝึกงานในโครงการ Confirmed Academy นั้น ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเป็นเซ็นเตอร์ในการเรียนรู้ โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่า..."ทุกคนมีศักยภาพ" สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้

 

ฝึกงานโครงการนี้ ได้ทักษะอะไรบ้าง

       บริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย ในการฝึกฝน และฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้กับน้องๆ นักศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวเอง ได้พัฒนาตัวเอง เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของตนเอง  โดยโครงการฯ มีนโยบายมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกฝน ได้พัฒนาตนเองใน 5 เรื่องหลักดังนี้
1. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และ Platform ต่างๆ ในโลก Social
3. ฝึกทักษะการพูด การเขียน การนำเสนอ เสริมสร้างบุคลิคภาพ
4. ฝึกจิตใจ แล้ว...วินัย จะตามมา
5. เรียนรู้พื้นฐาน การเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

 

#นักศึกษาฝึกงาน #ฝึกงานปี2565 #ฝึกงานปี2022 #ฝึกงานท่องเที่ยว #การพัฒนาตนเอง 

(CR. Mr.OK CEO Confirmed Tour)

เรียบเรียงโดย นางสาวปราณปริยา ธรรมวิศาล มิ้นท์

                   นักศึกษางานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว

 

Information Partner