×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
การฝึกงาน แบบ Project Approach สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
เปิดอ่าน  332  ครั้ง โพสต์ 17 ส.ค. 62 เวลา 06:42 น.

การฝึกงาน แบบ Project Approach สำหรับนักศึกษาฝึกงาน...

การฝึกงาน แบบ Project Approach สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

เป็นแนวทางการฝึกงาน ของโครงการ Confirmed Academy ที่สอนให้นักศึกษา ได้คิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการระดมความคิด โดยที่นักศึกษามีอิสระ ฝึกคิด และลงมือทำ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

 การฝึกงาน จะเป็นการเรียน ที่มุ่งเน้นให้น้องนักศึกษา มีส่วนร่วมในงาน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ที่เน้นให้น้องนักศึกษาลงมือทำ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตามเป้าหมายของแต่ละคน สร้างระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของงาน

confirmedtour academy

การฝึกงานของโครงการ Confirmed Academy จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 :  ปูพื้นฐาน ฝึกวิธีคิด พัฒนาจิตใจ เพราะเราเชื่อมั่นว่า เมื่อได้ฝึกจิตใจ แล้ววินัยจะตามมา  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ และแบ่งปันมุมมองกับเพื่อนๆ Team Coach วิทยากร รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากผู้ประกอบการ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ และแบ่งปันหลักคิดในการดำเนินชีวิต

confirmedtour academy

 ระยะที่ 2 : มอบหมาย และรับผิดชอบในโครงการที่ตนเองสนใจ  นักศึกษา จะได้ทำงานจริงในภาคสนาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของกิจการ ได้สัมภาษณ์ ได้สอบถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการทำธุรกิจ รวมถึง ได้เรียนรู้ ประสบการณ์จากความล้มเหลว ความผิดพลาด หรือความสำเร็จ ของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา ได้นำมาปรับประยุกต์ ใช้กับเป้าหมายชีวิต และ project ของตนเองต่อไป

confirmedtour academy

 ระยะที่ 3 :  การสรุปโครงการ นักศึกษาจะสรุปโครงการ Present ผลงาน แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราว โปรเจคของตนเอง ให้ผู้อื่นฟัง ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ จนจบโครงการ ถึงความรู้ คุณประโยชน์ คุณค่าและความภาคภูมิใจที่ตนเองได้รับ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตนเอง ทั้งวิธีการคิด และวิธีการทำ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

Mr.OK
CEO Confirmed Tour

Information Partner