×
โปรแกรมออกใหม่
สะพานมอญ สังขระบุรี วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
รหัสโปรแกรม
DE01-TH2D1N-VAN
ช่วงเดินทาง
พ.ย. 60 - พ.ย. 60
การเดินทาง
เดินทางโดยรถตู้

สะพานมอญ สังขระบุรี วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
4,500. 4,500.-
Highlight:
สะพานมอญ, สังขระบุรี, วัดวังก์วิเวการาม, ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ, วัดทิพย์สุคนธาราม
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
04 พ.ย. 60 - 06 พ.ย. 60 4,500 4,500 3,600 800
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ –วัดทิพย์สุคนธาราม-พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด-สังขละบุรี – สะพานมอญ

2

ตกับาตรยามเช้าแบบชาวมอญ – สะพานมอญ – วงับาดาล – หลวงพ่ออุตตมะเกจิ - ด่านเจดยี์ 3องค์ – กรุงเทพ

รายละเอียด

 

 

06.00 น. พร้อมกันที่  ปั้ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม  ม.หอการค้า  เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ  

พร้อม บริการอาหารว่าง(1) 

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่  อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี  

09.30 น. เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม

                เขาเล่าว่า..... ครั้งหนึ่งในสมยัพทุธกาลนั้น  ฝนแล้งมาก  แต่ด้วยพระพทุธบารม.ี. ได้ทรงพลิกพืน้ที่แห้งแล้ง  ให้มนีา้ ฝนหลงั่ ไปทั่วทุกสารทิศ  และที่ อ.ห้วยกระเจา คืออีสานแห่ง กาญจนบุรี  จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝน  ที่สุดแห่งความศรัทธา กับประติมากรรมทางพทุธศิลป์... พระพทุธรูปสา ริด  ปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและงดงาม  ว่ากันว่าหากได้มากราบ ไหว้  ชีวิตจะพบแต่ความร่มเยน็เป็นสุขดงั่แผ่นดินที่ได้รับสายฝน นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่า “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารราฐ อนุสรณ์” ในพระบรมราชินูปถมัถ ์โดยพระพุทธรูปปางคนัธารราฐหรือปางขอฝน มีพุทธลกัษณะพระ อิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับ น ้าฝน ซ่ึงมีความหมาย 3 ประการ คือเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งเป็น พระพุทธรูปซ่ึงเป็นที่พ่ึงของ 3 โลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้น เพื่อร าลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ในประเทศอัฟกานิสถาน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ “ช่องเขาขาด”  

            ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ในช่วงสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2485 - 2488 โดยมทีั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการภาพถ่าย สไลด์ มลัติมเีดีย การจัดแสดงอปุกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเชลยศึก สงคราม  พร้อมเดินชมสถานที่จริงบริเวณช่องเขาขาดที่เป็นเส้นทางการสร้างรถไฟสู่ประเทศพม่า 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่   อ.สังขละบุรี

17.30 น. ถึงสังขละบุรี  เมืองเล็กๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและ วฒันธรรมของ 3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกะเหรี่ยง  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มน้ำสามประสบได้ตามอัธยาศัย

06.00 น. เชิญท่าน ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ    ในทุกๆเช้าของวัน  ชาวบ้านสังขละบุรีจะออกมาทำบุญใส่บาตร  ชาวมอญจะนุ่งผ้าถุง ห่มผ้าแบบมอญ ถือภาชนะใส่ข้าวอาหาร ปัจจัยและดอกไม้ ตั้งแถวรอใส่บาตร ในซอยเล็กๆฝั่งหมู่บ้านมอญ ภาพที่ชาวบ้านยืนรอตั้งเเถวและก้มลงกราบพระบนพื้นถนนเป็นภาพที่สวยงามมาก หากใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ ลองตื่นเช้าสักนิด เตรียมของมาใส่บาตร พระสงฆ์จากวัดวังก์วิเวการาม จะมารับบาตรประมาณหกโมงเช้าของทุกๆวัน  พร้อมข้ามสะพานมอญเก็บภาพสวยๆยามเช้าที่ทหารได้ร่วมกับชาวบ้าน  ได้ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมขึ้นมาใหม่หลังจากได้พังลงไปในช่วงน้ำหลาก

 

08.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านลงเรือหางยาว ชมวัง

บาดาล หรือวัดใต้น้ำ UNSEEN IN THAILAND

 

10.30 น. นำท่านไหว้หลวงพ่ออุตตมะเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดวังก์วิเวการาม 

- เป็นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใสในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทั่วไป ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรี  ภายในงดงามไปด้วยพุทธศิลปแบบมอญอันวิจิตรตระการตา และรูปหุ่นขึ้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงของหลวงพ่ออุตตมะ นั่งอยู่บนบังลังก์หน้าประสาทหลังใหญ่ 9 ยอดที่ใช้เก็บสังขารของท่าน.... จากนั้น ไหว้เจดีย์พุทธคยา เจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามส่องแสงทองเด่นอร่ามทั่วทุกสารทิศ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5)  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ด่านเจดีย์ 3องค์ ถือเป็นด่านสิ้นสุดชายแดนไทยฝั่งตะวันตก  

สมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญ ในการทำสงคราม ไทย-พม่าเดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ ก็จะนำหินมากองไว้ เพื่อเป็นโชคดีและสิริมงคลในการเดินทาง  นานวันหินก็ได้มีขนากใหญ่ขึ้น  และต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระศรีสุวรรณคีรี  เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน

15.00 น. อำลา อ.สังขละ เดินทางเข้าสู่ อ.เมือง กาญจนบุรีอีกครั้ง

18.00 น. บริการอาหารเย็น(6) แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

22.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

 

 

อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

4,500

เด็กอายุ 3 - 10 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)

3,600

                     พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

                       800

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

       a***ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

 aค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า     

       aค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

       aค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

       aค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

        aค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   rค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

   rค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

   rค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

   rค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

   rค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

  1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 50% พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
  2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วยยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ำ,ชุดเล่นน้ำ  กางเกงขาสั้น   รองเท้า

        ที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หมายเหตุ :

  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

Information Partner