×
โปรแกรมออกใหม่
2 วัน 1 คืน ชัยภูมิ....เทศกาลดอกกระเจียวบาน
รหัสโปรแกรม
ADT01-TH2D1N-VAN
ช่วงเดินทาง
มิ.ย. 62 - มิ.ย. 62
การเดินทาง
เดินทางโดยรถตู้

2 วัน 1 คืน ชัยภูมิ....เทศกาลดอกกระเจียวบาน...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
4,500. 3,990.-
Highlight:
ชัยภูมิ.........เทศกาลดอกกระเจียวบาน 2 วัน 1 คืน ( โดยรถ ) ทุ่งเขาพังเหย...สุดแผ่นดิน...ลานป่าหินงาม ปากช่อง ปาลิโอ – ฟาร์มโชคชัย เยือนชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านซับมงคล
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - เทพสถิต - เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว – ปาลิโอ

โรงแรมเดอะบลูมรีสอร์ต

2

ฟาร์มโชคชัย – สระบุรี - กรุงเทพฯ

-
รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง    ออกเดินทางวันเสาร์กลับวันอาทิตย์ ตลอดเดือน มิถุนายน2562 

วันแรก             กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - เทพสถิต - เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว – ปาลิโอ

04.30 น.           ท่านผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

05.00 น.           ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่จังหวัดชัยภูมิ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถระหว่างเดินทาง (1) 

08.00 น.           เดินทางถึง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

08.30 น.           นำท่านเดินทางมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต ชม จุดชมวิวผาสุดแผ่น (สุดแผ่นดิน ดินแดนสองภาค) เป็นชะง่อนหน้าผา จากจุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ที่อยู่เบื้องล่าง จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกกระเจียวหรือบัวสวรรค์ ที่บานสะพรั่งบนทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว โดยมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป บนยอดเขาพังเหย ท่านสามารถชมความงามของดอกกระเจียวได้ทั้งสองข้างทางตลอดแนวทางที่เดิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลานหินงาม ชมความสวยงามซึ่งเกิดจาการกัดเซาะโดยแรงลมและฝนเป็นเวลานับล้านปี จึงเกิดหินรูปร่างแปลกตา เช่น หินรูปตะปู หินเรดาห์ หินรูปแม่ไก่ ฯลฯ เดินชมตามอัธยาศัย.จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิถีชีวิตณ หมู่บ้านซับมงคล ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร (2)

บ่าย                  เดินทางสู่ปาลิโอ ช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เก๋ๆ เดินเล่นชิลชิล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (3)

        พักที่  โรงแรมเดอะบลูมรีสอร์ต หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    ฟาร์มโชคชัย – สระบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4)...พักผ่อนตามอัธยาศัย

เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับวิถีชีวิตชาวเกษตรของฟาร์มโชคชัย ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สอดแทรกทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในทุกกิจกรรม เนื่องด้วยฟาร์มโชคชัยเป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ และเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการส่งออกโคนมสู่ต่างประเทศ

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(5)

บ่าย          นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากสระบุรี

16.00 น.    นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......ขอบคุณที่ใช้บริการ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการ  ท่านละ  3,990 บาท ( ครบ 8 ท่านออกเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าพาหนะเดินทาง รถ ปรับอากาศ  ไป-กลับ                           

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ        

ค่าบริการและอำนวยความสะดวกโดยมัคคุเทศก์

ค่าที่พัก 1 คืน

ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป  ยารักษาโรคประจำตัว(ถ้ามี), รองเท้าสวมใส่สบาย,  ความพร้อมทางกายและใจที่จะออกท่องโลกกว้าง

หมายเหตุ     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติและยานพาหนะแต่จะยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Information Partner