×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี
รหัสโปรแกรม
SM01-HK3D2N-EK
ช่วงเดินทาง
พ.ย. 60 - ธ.ค. 60
การเดินทาง
emirates airline

ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ฮ่องกง
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
17,888. 15,888.-
Highlight:
- บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน - Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด - ไหว์พระ 9 วัด ได้แก่ - วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ - วัดคุนยัม ขอพรเรื่อง กู้เงิน โชคลาภ - วัดนางชี ขอพรเรื่อง ชื่อเสียง โชคลาภ - วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่อง ธุรกิจ - เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ ขอพรเรื่อง 99 ประกาศ - วัดหม่านโหมว ขอพรเรื่อง สอบเลื่อ
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 15,888 15,888 14,888 5,900
เต็ม
17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 15,888 15,888 14,888 5,900
เต็ม
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 15,888 15,888 14,888 5,900
เต็ม
07 ธ.ค. 60 - 09 ธ.ค. 60 15,888 15,888 14,888 5,900
เต็ม
14 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60 15,888 15,888 14,888 5,900
เต็ม
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60 16,888 16,888 15,888 5,900
เต็ม
28 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 16,888 16,888 15,888 5,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - Symphony of Lights

PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

2

วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหล่งโหม่ว - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

10:30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES‎ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

13:45 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384

17:30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านชม  Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงได้

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

จากนั้นนำท่านชม วัดหวังต้าเซียน (วัดที่ 1) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน แต่ข้างๆ วัดจะมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธีเพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก การขอพรเรื่องความรักกับเทพหยุคโหลวที่วัดหวังต้าเซียนะ ด้วยการผูกด้ายแดง ซึ่งทำได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom Kwun Yum Temple (วัดที่ 2) เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี ที่นี่ขึ้นชื่อว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค(ส่วนใหญ่จะเกินล้านขึ้นไป) ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ไม่ต้องนำเงินจริงๆ กลับไปถวายหรอกครับแต่โดยการซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะแทน จากนั้นทำท่านสู่ วัดนางชี ฉีหลิน - Chi Lin Nunnery (วัดที่ 3) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดทำจากไม้ รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อเดินข้ามทางเชื่อมมาก็จะเจอกับสวนสวย สวนหนานเหลียนที่ได้รับอิทธิพลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศ์ถัง ส่วนสถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นการผสมผสานระหว่างจีนและญี่ปุ่น ภายในสวนมีศาลาสีทองตั้งอยู่กลางน้ำ มีชื่อว่า Pavilion of Absolute Perfection บริเวณโดยรอบเป็นสวนสน เมื่อเดินถัดเข้าไปก็จะพบกับอาคารไม้กลางน้ำ เป็นร้านนั่งดื่มชาชมบรรยากาศสวน และมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่ด้านในน้ำตกนั้นเป็นร้านคาเฟ่                                                            

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านเข้าชม โรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่านเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ จากนั้น นำท่านหมุนกังหันเสริมบารมีที่ วัดแชกงหมิว (วัดที่ 4) หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่นซึ่งถือเป็นชานเมืองของ  ฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นท่านสู่หาดทราย อ่าวรีพัลส์ เบย์ (วัดที่ 5) หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของ เจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาวที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล และให้ท่านได้ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านสู่ วัดหม่านโหมว (Man Mo Temple) (วัดที่ 6) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำฮ่องกง ภายในวัดจะมีเทพเหวินชางตี้จวิน (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรซึ่งภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกับกระดิ่งสำหรับขอพรที่ด้านข้างด้วย โดยในบริเวณรั้วเดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึ่งเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน นำท่านสู่ย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้ง!! ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR เป็นต้น                                

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก          PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า       

วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหล่งโหม่ว - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)                 

จากนั้นนำท่าน วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) (วัดที่ 7) เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทำงานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นลำแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเข้าของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้น ให้บรรยากาศร่มรื่น จากนั้นนำท่านสู่ วัดหล่งโหมว (Long Mo) (วัดที่ 8) ใครๆ ก็อยากที่จะมาสัมผัส "เตียงมังกร" ที่ตั้งอยู่ในวัดที่มีเสน่ห์แห่งนี้ เห ตุผลก็คือ พวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นนั้นไม่เพียงนำพาโชคลาภมาให้คุณเท่านั้น แต่ยังสามารถทำนายอนาคตของคุณได้อีกด้วย วัดโหมว (มารดามังกร) นี้สร้างขึ้นเมื่อราว 40 ปีมาแล้ว เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะเล็กๆ ที่ชื่อเพงเชาอย่าลืมแวะไปที่วัดนี้ในวันคล้ายวันเกิดของมารดามังกร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ แล้วคุณจะเห็นวัดที่เงียบสงบนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเทศกาลในท้องถิ่น 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่าน นั่งกระเช้า Ngongping ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา และพบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย นำท่านสู่ วัดโปหลิน (วัดที่ 9) นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน พระใหญ่นี่มีความสูงถึง 34 เมตร สร้างจากทองสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งพระหัตถ์ด้านขวายกขึ้นความหมายคือขจัดปัดเป่าความทุกข์ พระหัตถ์ด้านซ้ายวางที่หน้าตักเพื่อรับคำขอพรจากผู้ที่มีกราบไหว้ รอบข้างองค์พระมีเทวดา 6 องค์ กำลังถวายสิ่งของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธิ และปัญญา ใต้ฐานบัวมีพิพิธภัณฑ์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า วงล้อพระพุทธธรรม และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ CITYGATE OUTLETS แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากกว่า 40 แบรนด์ดัง 

18:00 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก 

21:15 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385 

23:15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวลรี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 300HKD ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน EMIRATES
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 120 HKD /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

Information Partner