×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์ยุโรป GRAND CROATIA
รหัสโปรแกรม
SM02-EU8D5N-TK
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 61 - ต.ค. 61
การเดินทาง
Turkish Airlines

ทัวร์ยุโรป GRAND CROATIA...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
สหภาพยุโรป
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
70,999. 65,999.-
Highlight:
- ถ่ายภาพประทับใจกับ โบสถ์เซนต์มาร์ค, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์โดนัท - ชม ประตูเมืองเก่าสโตนเกท Stone Gate ประตูเมืองเก่าสโตนเกท สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 - ชม เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก - ถ่ายภาพกับ รูปปั้น Maiden with the Seagull - ชม อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป - ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในอุท
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
06 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
14 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
02 ส.ค. 61 - 09 ส.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
09 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
18 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
06 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61 65,999 63,999 61,999 12,000
เต็ม
20 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 67,999 65,999 63,999 12,000
เต็ม
27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61 67,999 65,999 63,999 12,000
เต็ม
02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61 67,999 65,999 63,999 12,000
เต็ม
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 66,999 64,999 62,999 12,000
เต็ม
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 69,999 67,999 65,999 12,000
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู

2

อิสตันบูล - ซาเกร็บ - โอพาเทีย

Grand Hotel Astoria Opatija หรือเทียบเท่า   

3

โอพาเทีย - พลิทวิเซ่

Hotel Grabovac หรือเทียบเท่า

4

พลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - ซีบีนิค

Solaris Villas Kornati Hotel หรือเทียบเท่า

5

ซีบีนิค - โทรเกียร์ - สปลิท

Radisson Blu Resort, Split หรือเทียบเท่า

6

สปลิท - นีอุม - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค

Hotel Kompas Dubrovnik หรือเทียบเท่า    

7

ดูบรอฟนิค - อีสตันบูล

8

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

19:30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  

22:40 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69

 

05:00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)  

07:20 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ซาเกร็บ Zagreb International Airport โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1053  

08:35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Zagreb International Airport หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาเกร็บ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกร็บเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา นำท่านถ่ายภาพประทับใจกับ โบสถ์เซนต์มาร์ค St. Mark’s Church โบสถ์ซึ่งมีสัญลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลังคาสีสันสดใสประดับด้วยตราประจำของโครเอเชีย Coat of Arms, ดัลมาเชีย, ชลาโวเนีย และเมืองซาเกร็บ นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น St. Stephen’s Cathedral โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกร็บ ศิลปะแบบโกธิค เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกร็บ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตวรรษที่ 11 ถือได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น จากนั้นนำท่านชม ประตูเมืองเก่าสโตนเกท Stone Gate ประตูเมืองเก่าสโตนเกท สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เป็นประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่มีรูปพระแม่มารีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่เสียหายจากไฟไหม้ เพื่อป้องกันภาพวาดจึงมีการสร้างโบสถ์เพิ่มเติมและภาพวาดที่ยังคงอยู่ด้านหลังตะแกรงโลหะ  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย เรียกว่า แคว้นอิสเตรีย เพื่อชม เมืองโอพาเทีย Opatija ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหว่างทางผ่านชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมุมมอง ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ของริมทะเลเอเดรียติกทำให้เมืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมความงดงามของตัวเมือง บันทึกภาพกับ รูปปั้น Maiden with the Seagull ซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก           Grand Hotel Astoria Opatija หรือเทียบเท่า           

 

วันที่ 3 : โอพาเทีย - พลิทวิเซ่

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ Plitvitce Lakes National Park หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชียจากทั้งหมด 8 แห่ง พลิทวิทเซ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยังได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979 อีกด้วยประกอบด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ชมคามงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 1,266 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบรรดาสัตว์ที่อยู่ภายในอุทยาน มีหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่า URSUS ARCTOS เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่แห่งนี้ ชม น้ำตก Veliki Slap น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน นำท่านนั่ง รถไฟ Panoramic Train ชมความสวยงามของอุทยานแบบใกล้ชิด **หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม ของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train**  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก           Hotel Grabovac หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : พลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - ซีบีนิค

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ Zadar นำท่านชม เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทีย เป็นเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยอารยธรรมโดยเฉพาะอารยธรรมแบบโรมัน เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่กว่า 400 ปี ก่อนคริสต์ศตวรรษ ตัวเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบ และป้อมปราการที่แข็งแรง มีเสาหลักโบราณสูง 14 เมตร ตั้งอยู่ที่ลานชุมนุม ของเมืองและยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์หลายแห่ง นำท่านชม ประตูเมืองเก่า Land Gate ประตูเมืองแห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งจากสงครามและธรรมชาติ ซึ่งจะมีรูปปั้นสิงโตมีปีกที่ประดับอยู่ที่ประตู โดยเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญที่ชื่อว่า Saint Mark แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์โดนัท St. Donat Church สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และเป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นดัลเมเทีย แต่เดิมเรียกว่า Holy Trinity โดยได้เปลี่ยนชื่อโบส์เซนต์โดแนทตามชื่อ ของบาทหลวงโดแนท ภายหลัง และยังถือว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์อีกด้วย แวะถ่ายรูปกับ โรมันฟอรัม Roman Forum ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกว้าง 45 เมตร ปัจจุบันยังคง หลงเหลือซากสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน ณ ที่แห่งนี้ ชม ออร์แกนทะเล Sea Organ เครื่องดนตรีที่เล่นเพลงโดยใช้พลังขับเคลื่อนของคลื่นในท้องทะเล โดยจะมีชั้นบันไดที่ทำจากหินอ่อนทอดตัวลงจากบริเวณชายฝั่งลงสู่ทะเล และมีท่อออร์แกนประมาณ 35 ท่อ ความยาว 70 เมตร โดยจะเล่นตัวโน้ต 5 ตัวโน้ต และมี 7 คอร์ด โดยเสียงเพลงที่จะได้ยินในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นที่จะซัดเข้ามากระทบฝั่งว่าเบาหรือแรงเพียงใด  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik นำท่านชมตัวเมืองซีบีนิค เมืองเก่าริมทะเลอาเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส นำท่านชมความงามของ โบสถ์เซนต์จอคอบ Cathedral of St. James ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดันเมเชีย เนื่องจากเมืองซีบีนิคนั้นตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียติค จึงเกิดเป็นความได้เปรียบทั้งในด้านคมนาคมทางน้ำ และความงามของทัศนีย์ภาพที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติ  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก           Solaris Villas Kornati Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : ซีบีนิค - โทรเกียร์ - สปลิท

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ Trogir นั่งรถเลียบชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม น้ำทะเลสีน้ำเงินคราม ใบไม้เขียวชอุ่ม ในระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. และช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างเดือน ต.ค. - มี.ค. ชมบ้านเรือนริมชายฝั่งทะเล อันแสนงดงามเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของยุคกรีกและโรมัน ตัวเมืองมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน บางครั้งเรียกกันว่า “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย” ชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1997 เนื่องจากยังคงรักษาสถาปัตยกรรมกรีก โรมันได้อย่างสมบูรณ์ แวะชม ปราสาท Kamerlengo เป็นปราสาทหินปูนที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันยังคงเหลือ กำแพงเมือง ตัวปราสาท และป้อมปราการบางส่วน แต่ก็นับว่ายังคงความสมบูรณ์อย่างมาก แวะชม มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ Cathedral Of St. Lawrence เริ่มสร้างขึ้นในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะแล้วเสร็จในประมาณปี 1500 งดงามด้วยกรอบ บานประตูหินแกะสลักในรูปแบบโรมันเนสก์ ที่มีสิงโตอาดัมกับอีฟ และนักบุญองค์สำคัญๆ  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท Split เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกร็บ ในแคว้นอัลเมเชียนเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน ที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเขตชายทะเล ด้วยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทางทางภาคใต้ของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป เที่ยวชมเมืองโบราณสปลิทเป็นที่ตั้งของ พระราชวังโอคลีเธียน Diocletian’s Palace สร้างในศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียนจักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพำนักที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นชีพในปี ค.ศ. 305 ถ่ายภาพกับ วิหารดอมนิอุส Cathedral of St. Domnius ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหารให้อิสระท่านได้เดินเล่นชมเมือง  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก           Radisson Blu Resort, Split หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : สปลิท - นีอุม - มาลี สตอน - ดูบรอฟนิค

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติค เดินทางผ่าน เมืองนีอุม Neum เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติกทางเดียวของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง ให้อิสระท่านได้เที่ยวชมเมือง และซื้อสินค้าที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Mali Ston เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหลือของเมืองดูบรอฟนิก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก   

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่าน ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยนางรม ให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติกพร้อมด้วยเครื่องเคียงจิบไวน์สดเพิ่มอรรถรสในการทาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ อ่าวมาลี สตอน **การล่องเรือ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง** นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค Dubrovnik เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า ลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติก โดยเดินทางข้ามสะพานแขวนท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ   

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก           Hotel Kompas Dubrovnik หรือเทียบเท่า           

วันที่ 7 : ดูบรอฟนิค - อีสตันบูล

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านขึ้น นั่งกระเช้า Cable Car สัมผัสวิวอันงดงามแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านจะได้รู้สึกตะลึงกับทัศนียภาพย่านเมืองเก่าที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของเมืองดูบรอฟนิค และทะเลเอเดรียติก ที่มีน้ำทะเลสีฟ้าใสดั่งคริสตัลเป็นประกาย และหมู่เกาะจำนวนมากที่รายล้อมสวยงาม ชม สปอนซ่าพาเลซ The Sponza Palace พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมธกธิกผสมเรเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต ชม เรคเตอร์พาเลซ Rector’s Palace อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของเมืองโบราณแห่งนี้ ชม เสาหินโรแลนด์ Roland’s Column เป็นเสาหินที่นำเข้ามาที่ดูบรอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยเสานี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสรภาพ และเอกราชของเมืองดูบริฟนิค ด้านบนของเสาเป็นที่ตั้งของเสาธง ซึ่งจะใช้แขวนธงที่มีอักษรเขียนไว้ว่า อิสรภาพ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม ประตูหลัก Pile Gate, น้ำพุโบราณทรงกลม Onofrio Fountain อิสระให้ท่านได้ชมเมืองเก็บภาพประทับใจ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย  

18:45 น.     ออกเดินทาง โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1440  

21:30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8 : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

01:25 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68  

14:50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 Euro /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,500 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☒  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ท่านละ 4,500 บาท
 • กรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
 • 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 • กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณีท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

VISA  สถานทูตโครเอเชีย

สถานที่ติดต่อ

การขอวีซ่าผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า **ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

การเตรียมเอกสาร

 1. สำหรับบุคคลทั่วไป
 • หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้าท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ/เบอร์บ้าน/เบอร์ที่ทำงาน/ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรส และเอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกัน)
 1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 2. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและนำสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์

** 1 2 3

 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   
 3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 
 1. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป และขอเพิ่มเติมดังนี้)
  • หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 2. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
  • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ (ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปีขอสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
  • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา) 
  • ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา
  • กรณีที่บิดา หรือมารดาเป็นข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
  • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดา และมารดาของผู้เดินทาง
 3. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
  • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
  • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

Information Partner