×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์แอฟริกาใต้ เคปทาวน์
รหัสโปรแกรม
SM01-SM6D3N-QR
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 60 - ต.ค. 60
การเดินทาง
Qatar airways

ทัวร์แอฟริกาใต้ เคปทาวน์...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
แอฟริกาใต้
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
50,999. 45,999.-
Highlight:
- วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี - ขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้าชมวิวจากยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น - ชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ - ชมฝูง แมวน้ำ ที่ เกาะดุยเกอร์ - ชมความน่ารักของ นกแพนกวิน หลายร้อยตัว - แวะ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
12 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60 46,999 44,999 42,999 12,900
เต็ม
18 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60 46,999 44,999 42,999 12,900
เต็ม
10 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 47,999 45,999 43,999 12,900
เต็ม
23 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60 47,999 45,999 43,999 12,900
เต็ม
13 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60 45,999 43,999 41,999 12,900
เต็ม
20 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 45,999 43,999 41,999 12,900
เต็ม
04 ต.ค. 60 - 09 ต.ค. 60 47,999 45,999 43,999 12,900
เต็ม
11 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 47,999 45,999 43,999 12,900
เต็ม
18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 49,999 47,999 45,999 12,900
เต็ม
25 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60 49,999 47,999 45,999 12,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

2

โดฮา - เคปทาวน์

SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า     

3

เทเบิ้ลเม้าเท่น - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไรไวน์

SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า

4

เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกแพนกวิน

SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า

5

เคปทาวน์ - โดฮา

6

โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

17:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

21:15 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 (ใช้เวลาบินประมาณ 06:30 ชม.)

 

 

 

 

 

 

00:05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

02:50 น.     ออกเดินทางต่อสู่ เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR1369 (ใช้เวลาบินประมาณ 09:40 ชม.)

11:33 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านสำรวจ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์ V & A Waterfront แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม และพบกับร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ สินค้าหัตถกรรม และสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่างๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมทุรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่างๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮป และหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชม และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า           

วันที่ 3 : เทเบิ้ลเม้าเท่น - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไรไวน์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น Table Mountain โดยรถกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง เทเบิ้ลเม้าเท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ นำท่านขึ้นสู่ด้านบนซึ่งมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพื่อให้ท่านได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน บนเขานี้มีสัตว์ชนิดหนึ่ง หน้าตาน่ารักชื่อตัว แดสซี่ หรือ กระต่ายหิน Rock Hyrax มีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอกเป็นมติรกับผู้มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบหลายต่อหลายลูกที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด Lion Head ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวของสิงโต ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามมาก **หมายเหตุ ในช่วงที่ลมแรง หรือมีฝนตกหนักกระเช้าจะหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะจัดให้ขึ้นไปชมวิวที่ Signal Hill แทน**

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ (ฟาร์มนกกระจอกเทศ)

นำท่านชม ฟารม์นกกระจอกเทศ ชมการสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเม้าเท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่ นกกระจอกเทศเพ้นท์สีสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ของดินแดนแห่งไวน์ ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงาม และในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตเบื้องต้น พร้อมทั้งชิมไวน์จากไวน์ที่มีชื่อของแอฟริกาใต้อีกด้วย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เคปเพนนินซูล่า - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - นกแพนกวิน

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อให้ท่านท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มที่ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนนินซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถึง Camps Bay บริเวณ เทือกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอิ้ออำนวย พาท่านนั่งเรือไปชม ฝูงแมวน้ำ บริเวณ อ่าว Hout Bay เพื่อไปชมแมวน้ำที่ เกาะดุยเกอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แหลมก๊ดูโฮป Cape of Good Hope ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลมจนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแห่งพายุ

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร CRAYFISH)                 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซม่อนส์ ซึ่งเมืองนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขาหันหน้าออกทะเล และเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะดีทั้งนั้น นำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋วให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกล้ชิดที่ หาดโบลเดอร์ เป็น นกเพนกวินพันธุ์ Jackass ซึ่งมีเท้าเป็นสีดำ และเป็น 1 ใน 15 ชนิด ที่มีอยู่ในโลก และใกล้จะสญูพันธุ์ ชมความน่ารัก และชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : เคปทาวน์ - โดฮา

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม เตรียมตัวเก็บของเพื่อเดินทางกลับ     

10:30 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เคปทาวน์

13:20 น.     ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR1370 (ใช้เวลาบินประมาณ 09:05 ชม.) 

23:50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 6 : โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

02:10 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834 (ใช้เวลาบินประมาณ 06:25 ชม.)

12:40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 48 USD /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

 

Information Partner