×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora hunt พิชิตแสงเหนือ
รหัสโปรแกรม
SM03-RS8D5N-W5
ช่วงเดินทาง
พ.ย. 60 - ม.ค. 61
การเดินทาง
mahan air

ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora hunt พิชิตแสงเหนือ...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
รัสเซีย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
66,888. 49,888.-
Highlight:
- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์ - ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ - สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง - ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ - ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถาน
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
08 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60 49,888 48,888 46,888 8,900
เต็ม
29 พ.ย. 60 - 06 ธ.ค. 60 52,888 51,888 49,888 8,900
เต็ม
04 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 59,888 58,888 56,888 8,900
เต็ม
06 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60 59,888 58,888 56,888 8,900
เต็ม
13 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
18 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
20 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60 58,888 57,888 55,888 8,900
เต็ม
25 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 58,888 57,888 55,888 8,900
เต็ม
27 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 65,888 64,888 62,888 8,900
เต็ม
08 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
10 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
15 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
17 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
22 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
24 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 55,888 54,888 52,888 8,900
เต็ม
31 ม.ค. 61 - 07 ก.พ. 61 54,927 53,927 51,927 8,900
เต็ม
07 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61 55,927 54,927 52,927 8,900
เต็ม
14 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61 56,927 55,927 52,927 8,900
เต็ม
21 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61 59,927 58,927 56,927 8,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)

2

เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า     

3

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต

Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

4

มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ

Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า         

5

พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ

Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

6

พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ - เรือตัดน้ำแข็ง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

7

มอสโคว์ - เตหะราน

8

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

19:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน MAHAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

23:35 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050

04:00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08:15 น.     ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5084

11:45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซียรถไฟใต้ดินมอสโคว์

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม จัตุรัสแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์สถานเลนินหรือสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึ่งเก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์ เลนิน ผู้นำคนสำคัญของคอมมิวนิสต์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเคารพศพได้ และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral แห่งนี้ ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรัสเซีย เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 หรือซาร์อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรีธาทัพมาเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมื อนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์ มหาวิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า ซาร์อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานผู้โหดร้าย Ivan The Terrible อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากุมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ที่พัก           Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า           

วันที่ 3 : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต

    เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                 

นำท่านชม พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของแกรนด์ปรินซ์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน พระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย คอนสแตนติน ธอน ยังเป็นสถาปนิกของเครมลินอาร์มรี และมหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโก การก่อสร้างพระราชวังรวมไปถึงขั้นตอนการระเบิดอดีตพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล่าว ซึ่งออกแบบโดยรัสเตรลลี และคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการของ อโลอีซิโอเดอะนิวแทนที่โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในมอสโก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ State Armoury Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์โรมานอฟ อยู่ภายในปราการแห่งเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชม ด้วยบรรดาของเก่าล้ำค่าหาชมยาก สะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถัน วิจิตรบรรจง ความละเอียดประณีตของช่างยุคโบราณ และความมั่งคั่งแห่งราชวงศ์ รวมแล้วมากกว่า 4,000 ชิ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บมรดกทางประวัติศาสตร์ไว้ในตัวอาคารสองชั้น บริเวณชั้นบนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา และข้าวของล้ำค่า อาทิ คัมภีร์โบราณ จอกศักดิ์สิทธิ์ ชุดเครื่องเงิน ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะเสวย รวมถึงไข่ฟาแบร์เช Faberge ซึ่งเป็นไข่อีสเตอร์แสนงดงามที่ทำขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าซาร์วันอีสเตอร์ สำหรับชั้นล่างของอาคารมีการจัดแสดงเครื่องทรง อาทิ ทั้งชุดในพิธีพระบรมราชาภิเษก ชุดในพระราชพิธีอภิเษกสมรส รวมถึงเครื่องแต่งกายของบรรดาขุนนางชั้นสูง นอกจากนี้ ยังมีราชรถคันหรู บัลลังก์งาช้างประดับเพชรของพระเจ้าอีวานที่ 4 มงกุฎโมนามาดที่พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ต้องสวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งไม่ควรพลาดในความอลังการที่หาค่ามิได้ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพทย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่ยังคงสมบูรณ์แบบมีเพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลกคือจัดแสดงอยู่ที่ประเทศรัสเซีย อิหร่าน และอังกฤษ ชม วิหารอัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่   สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซื้อของขายมากมาย เป็นถนนที่ขึ้นชื่อของ กรุงมอสโคว์

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก          Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 : มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ **โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และสภาพอากาศ**

--:-- น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว โดยสายการบิน ……….. เที่ยวบินที่ ......... (ระยะเวลาประมาณ 2:20 ชั่วโมง)

--:-- น.       เดินทางถึง เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์มั  นสค์ Murmansk ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์อ๊อบลาสต์ Murmansk Oblast อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมห าสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่ อาร์คติก จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ รูปปั้นกะลาสีเรือ และเยี่ยมชมสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                 

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ Siberian Hus ky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน Husky Sledding โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

ที่พัก     Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า           

วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear Powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ Murmansk ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามิ

เดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ Sami Village ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ Reindeer หมาป่าFoxes เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน Reindeer Sledding แบบชาวพื้นเมืองซามิ

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงจะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**  

ที่พัก           Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ - เรือตัดน้ำแข็ง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                   

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย                   

**โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ** 

--:-- น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ ...........  

--:-- น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย  

พิเศษ..ถ้ามีเวลา นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสกาวา Moskva ดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวโดยอาจมีหิมะและน้ำแข็งเต็มในแม่น้ำทั้งสองข้างทาง **เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใช้จ่ายสอบถามมัคคุเทศก์ การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และในกรณีน้ำในแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่หนามากจนทำให้ไม่สามารถล่องเรือได้** จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพ นโปเลียนไปได้ ได้เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์   

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก           Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : มอสโคว์ - เตหะราน

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    ได้เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว์   

13:15 น.    เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5085   

17:15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)   

21:45 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5051

วันที่ 8 : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

07:45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • โปรแกรมนี้มีไฟล์ทบินภายในประเทศ ฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน MAHAN AIR
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน
 •  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

 

 

Information Partner