×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์จอร์แดน มนต์เสน่ห์ จอร์แดน | 8 วัน 5 คืน
รหัสโปรแกรม
SM01-JO8D5N-QR
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 60 - ต.ค. 60
การเดินทาง
Qatar airways

ทัวร์จอร์แดน มนต์เสน่ห์ จอร์แดน | 8 วัน 5 คืน...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
จอร์แดน
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
69,999. 55,999.-
Highlight:
- ชม เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ภาพแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม - ชม เมาท์เนโบ ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่เก็บภาพถ่ายสำคัญ ๆ มากมาย - ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส - ชม ประสาทเครัคแห่งครูเสด - ล่องเรือกระจก ในทะเลแดง พร้อม บุฟเฟต์บาบีคิวบนเรือ - ชม ทะเลทรายวาดิรัม - ชม เมืองเพตร้า กิจกรรมขี่ม้า ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ชม โรงละครโรมัน - ชม ปราสาท
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
07 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
เต็ม
21 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
เต็ม
11 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
เต็ม
25 ส.ค. 60 - 01 ก.ย. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
เต็ม
08 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60 55,999 53,999 51,999 8,900
เต็ม
22 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60 55,999 53,999 51,999 8,900
เต็ม
09 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
เต็ม
20 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60 59,999 57,999 55,999 8,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

2

โดฮา - มาดาบา

GRAND HOTEL MADABA 4* หรือเทียบเท่า

3

มาดาบา - เครัค - อคาบา

AQABA GULF HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

4

อคาบา - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม

PANORAMA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

5

นครเพตร้า - กรุงอัมมาน

G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

6

อัจลุน - เมืองกรีก - โรมันเจอราช - ทะเลเดตซี

G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

7

กรุงอัมมาน - โดฮา

8

โดฮา - กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

22:30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ภายใต้ชื่อ JORDAN VACATION

02:05 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837

04:45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08:25 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงฮัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ QR402

11:15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา Madaba เป็นเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม The Holy Land และเป็นเมืองที่มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า เมืองแห่งโมเสก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมมาน ไปราว 33 กิโลเมตร ถือเป็นเมืองสำคัญในสมัยอดีตโรมัน ทั้งเป็นเมืองสำคัญที่อยู่บนเส้นทางโบราณที่มีชื่อเสียง และเป็นศูนย์กลางการทำโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่ตกแต่งด้วยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทาง ชม เมาท์เนโบ Mount Beno ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา ที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาพโป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่ และได้รับประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิ้สระเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก           GRAND HOTEL MADABA 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : มาดาบา - เครัค - อคาบา

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค Kerak ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่า เป็น แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด Kerak Castle สร้างในปี ค.ศ.1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและทางใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ.1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ชาลาดิน Saladin

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอคาบา Aqaba เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน แวะถ่ายภาพกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (เมนูบุฟเฟต์ International)

ที่พัก           AQABA GULF HOTEL 4* หรือเทียบเท่า           

วันที่ 4 : อคาบา - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านลง เรือท้องกระจก Glass Boat แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล ปะการัง ปลาทะเล หลากหลายชนิด (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติศาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานไว้ในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดง เป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอิยิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือ กรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน)

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง)

                  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม Wadi Rum ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุดอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ.1916-1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกัน ขับไช่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ใน อดีตเรื่อง Lawrence of Arabia จากนั้น นำท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคา รับบรรยากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทราบที่ละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) ชม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษได้ใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนในการสู้รบกับพวกออตโตมัน จากนั้น นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต๊นท์ชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยู่ในทะเบทราย (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 3 USD แก่คนขับรถ)

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ รอบกองไฟ กลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน (เมนูบุฟเฟต์ พื้นเมือง)

ที่พัก           PANORAMA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า       

วันที่ 5 : นครเพตร้า - กรุงอัมมาน

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเพตร้า Petra (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 198555 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใหม่ จากการตัดสินใจโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส Wadi Musa มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล - ปี ค.ศ. 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง จนกระทั่งในปี ค.ศ 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นำท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตครงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป นำท่านเข้าสู่ถนนเพื่อเข้าสู่ เมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า  1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลืองโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพู สูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และสิ่งก่อสร้างรูปปั้นแกะสลักต่างๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (El-Khazneh / Treasury) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราว ศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารที่แกะสลัก โดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ อิยิปต์

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : อัจลุน - เมืองกรีก - โรมันเจอราช - ทะเลเดตซี

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอัจลุน Ajloun อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช Jerash หรือ เมืองพันเสา เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกใช้ สร้างในราว 200-100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินทางเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวาฟอรั่ม สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส, โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องมาเข้าหูของเรา) ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนต ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออก เมืองแห่งนี้บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง Nymphaeum สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  นําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กินเนสส์บุค ว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลกมีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อิสระให้ท่านในการลงเล่นน้ำทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนในการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : กรุงอัมมาน - โดฮา

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน Citadel ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆ รอบเมือง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน ชม พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณ ปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง Raghadan Palace ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                 เดินทางสู่ทิศตะวันออกของกรุงอัมมาน มุ่งหน้าไปทางชายแดนประเทศอิรัก และซาอุดิอาระเบีย เพื่อชม โรงอาบน้ำอัมรา อัครสถานบันเทิงสำหรับกองคาราวานที่จะเดินทางจากซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกัส หรืออียิปต์ และแวะพักค้างคืนในบริเวณนี้ พร้อมชมภาพวาดศิลปะแบบ เฟรสโก Fresco 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนทางศิลปะที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เป็นภาพที่เขียนวาดเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสถานที่แห่งนี้ เช่น การล่าสัตว์, นางรำ เป็นต้น ภายในประกอบไปด้วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ห้องอาบน้ำอุ่น, ห้องอบไอน้ำ และห้องนอนพักผ่อน ชม ป้อมอาซรัก Azraq สร้างขึ้นโดยหินภูเขาไฟสีดำทั้งหมดในสมัยโรมัน ป้อมแห่งนีได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นำโดย นายทหารชาวอังกฤษ ทีลีออเรนท์ หรือที่ชาวโลกรู้จักกันในนามของ ลอเรนท์ ออฟ อาระเบีย ในการทำสงครามโลกอาหรับ (The Arab Revolt ในระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918) เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรับที่ต่อต้านการเข้ามารุกรานแผ่นดินของชาวออตโตมัน ชม ปราสาทคารานา สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักของกองคาราวานที่หยุดพักระหว่างเดินทางภายใน ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 61 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น และยังมีคอกที่อยู่อาศัยของม้า และอูฐ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน

18:00 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงฮัมมาน ประเทศจอร์แดน

21:15 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR401

23:55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 8 : โดฮา - กรุงเทพมหานคร

02:20 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834

12:40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

Information Partner